ในวันที่ 27-29 มีนาคม 2549  นี้  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  กำหนดจัดการอบรมหลักสูตรนักบริหารอุดมศึกษา (นบอ.) เป็นรุ่นแรก สำหรับข้าราชการสายสนับสนุน จำนวน 60 คน  เข้ารับการอบรมระดมความคิดเห็นในสาระวิชาเกี่ยวกับ การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ เป็นสำคัญ  การอบรมนี้กำหนดไว้ 3 วัน  เนื้อหาจะเป็นการบรรยายและการทำกิจกรรมกลุ่ม  และมีการทำ AAR ทุกเช้า  ในช่วง 8.30-9.00 น.  ผู้ที่เข้ารับการอบรมครบทุกช่วงเวลาจะได้รับเกียรติบัตรจากมหาวิทยาลัย  ในวันสุดท้ายท่านอธิการบดีจะมาบรรยายพิเศษพร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรด้วนตัวเอง  บรรยากาศการประชุมในวันแรกดังในภาพ