KA : ชุมชนสำนักงานเลขานุการ (งานประกันคุณภาพ)

บอย สหเวช
เรื่องเด่นของวงนี้ คือ ของสนง.วิทยาการจัดการ และสนง.วิทยาศาสตร์การแพทย์

   เมื่อวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2549 เป็นวันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของชุมชนสำนักงานเลขานุการ มีการแบ่งวงสนทนาออกเป็น 5 วง ตามลักษณะงานของสำนักงานเลขานุการ คือ

 • วงงานธุรการ (link)
 • วงงานการเงินและพัสดุ (link)
 • วงงานนโยบายและแผน (link)
 • วงงานบริการการศึกษา (link)
 • วงงานประกันคุณภาพ

     บันทึกนี้ขอนำวงสนทนาของประกันคุณภาพมาเล่าสู่กันฟังก่อนครับ วงนี้มีคุณศิริวัลย์ ยุทธวา (เลขานุการคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์) ทำหน้าที่เป็นคุณอำนวย บันทึกนี้ผมนำมาจากคุณลิขิต  ของวงซึ่งบันทึกความรู้ที่ได้รับจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานประกันคุณภาพ รายละเอียดจะเป็นเพียงประเด็น แต่ไม่ได้ขยายความ

 

   

 วงงานประกันคุณภาพ

 คุณศิริวัลย์เป็นผู้เล่าเรื่องเด่นในวง      สนง.วิทยาศาสตร์การแพทย์
      - แผนกลยุทธ์ 3 ปีของสนง.วิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นที่ยอมรับของผู้บริหาร มีการจัดทำ
        SWOT ของแผนกลยุทธ์ ในการดำเนินการดังกล่าวได้ไปจัดทำนอกสถานที่

      สนง.สถาปัตยกรรมศาสตร์
      - ภูมิใจบุคลากรในคณะฯ ให้ความร่วมมือในการทำ QA สามารถเป็นส่วนหนึ่งที่ให้คณะฯ
        ประสบความสำเร็จ

      สนง.วิทยาลัยพลังงาน
      - ภูมิใจในนโยบายของมหาวิทยาลัยที่ชัดเจน และสนับสนุนด้าน QA

      สนง.พยาบาลศาสตร์
      - ทางคณะฯ สนับสนุนให้บุคลากรได้ไปศึกษาดูงานในที่ต่าง ๆ และบุคลากรให้ความร่วมมือ
        เป็นอย่างดี

      สนง.เกษตรฯ
      - ได้รับความร่วมมืออย่างดีในการจัดเก็บเอกสารของเจ้าหน้าที่ทุกคน และผู้บริหารสนับสนุน

       สนง.วิทยาลัยนานาชาติ
       - ทางหน่วยงานมีการจัดโครงการเกี่ยวกับ QA เช่น โครงการพัฒนาจิตสำนึกคุณภาพ 
         ผู้บริหารมีการจัดระบบงาน QA

       สนง.ศึกษาศาสตร์
       - ภูมิใจในเจ้าหน้าที่ของคณะฯ ที่ให้ความสนใจด้าน QA

       สนง.มนุษยศาสตร์
       - สำนักงานมีแผนปฏิบัติงานของงานการเงิน งานธุรการ งานวิชาการ เจ้าหน้าที่สามารถ
         จัดเก็บเอกสารตามองค์ประกอบได้

       สนง.วิทยาการจัดการ
       - ภูมิใจในการปฏิบัติงานของเลขานุการคณะ ที่สนับสนุนนโยบายของผู้บริหารได้อย่างมี
         ประสิทธิภาพ สามารถถ่ายทอดจากผู้บริหารสู่ผู้ปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี เจ้าหน้าที่ของ
         คณะฯ มีการแข่งขันกับตัวเอง

        สนง.วิทยาศาสตร์
        - ภูมิใจรองคณบดีฝ่ายแผน ทีมผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน

        สนง.วิศวกรรมศาสตร์
        - บุคลากรให้ความร่วมมือในเรื่อง QA มากขึ้น เลขานุการคณะให้ความสำคัญด้าน QA

        สนง.แพทยศาสตร์
        - ภูมิใจบุคลากรที่ปฏิบัติงาน QA ที่สามารถเป็นตัวเชื่อมโยงระหว่างบุคลากรในแต่ละงาน
          ในการเขียนภาระงาน

        ห้องปฏิบัติการ
        - กำลังจัดทำคู่มือการใช้งาน ได้อบรมเรื่องการจัดเก็บเอกสาร และทำประเมินความพึงพอ 
          ใจ  

        วงนี้เป็นวงของงานประกันคุณภาพของสำนักงานเลขานุการ ส่วนใหญ่หลายหน่วยงานมี
ความภาคภูมิใจในการได้รับความร่วมมือในด้าน QA เป็นอย่างดี รายละเอียดในการบันทึก อาจจะไม่ค่อยได้จากวงนี้ แต่เป็นเรื่องที่ดีที่ส่วนใหญ่บุคลากรมีจิตสำนึกในเรื่องคุณภาพ เรื่องเด่นของวงนี้ คือ ของสนง.วิทยาการจัดการ และสนง.วิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งการมีจิตสำนึกในด้านคุณภาพเป็นหัวใจสำคัญในการทำประกันคุณภาพ

        ความจริงผมตั้งใจจะให้มีวงของงานห้องปฏิบัติการ แต่ดูจากรายชื่อมีเพียง 2 ท่าน เพราะวงของงานห้องปฏิบัติการ มีเกณฑ์การประกันคุณภาพที่ได้จาก Office KM ดังนี้ครับ            

 • มีการจัดระบบห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐานตรงตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ (*) ระดับคุณภาพ 1 ดาว
 • มีระบบบริหารความเสี่ยงด้านต่างๆ ในห้องปฏิบัติการ (**) ระดับคุณภาพ 2 ดาว
 • มีระบบควบคุมการใช้ วัสดุ อุปกรณ์ เพื่อการเรียนการสอน  การวิจัย  และการบริการวิชาการที่สามารถตรวจสอบได้ (***) ระดับคุณภาพ 3 ดาว
 • มีการประเมินผลการดำเนินงานและนำผลการประเมินมาปรับปรุงการให้บริการอย่างต่อเนื่อง
  (****) ระดับคุณภาพ 4 ดาว
 • นิสิต คณาจารย์ และผู้เกี่ยวข้องส่วนใหญ่พึงพอใจในงานบริการที่ได้รับ (*****) ระดับคุณภาพ 5 ดาว


                                                                                                           บอย
                                                                             ชุมชนสำนักงานเลขานุการ


   


 
      


     

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์

คำสำคัญ (Tags)#office#k-sharing#okm

หมายเลขบันทึก: 21421, เขียน: 28 Mar 2006 @ 18:05 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:19 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)