ประชุมร่วมกลุ่มจังหวัด

CEO มท.-กต.-ก.พ.ร.-มข.

เมื่อวันที่ 20-21 มีนาคม 2549 มีการประชุมร่วมกันระหว่างรองผู้ว่าราชการจังหวัด 19 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กับผู้แทนกระทรวงมหาดไทย กระทรวงการต่างประเทศ  ก.พ.ร. และมหาวิทยาลัยขอนแก่น  เพื่อปรึกษาหารือในการทำงานร่วมกันของศูนย์ปฏิบัติการร่วมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ROC)  พร้อมทั้งจัดโครงสร้างและระบบการทำงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ยิ่งขึ้น โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นได้รับเลือกให้เป็นประธาน ROC และรองผู้ว่าราชการจังหวัด 19 จังหวัดเป็นกรรมการ  มีสถาบันยุทธศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นฝ่ายเลขานุการร่วมกับสำนักงานจังหวัดขอนแก่น  เป้าหมายการทำงานในปีนี้ คือ  การมีเจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงภาคการต่างประเทศกับภาคภายในประเทศ โดยเฉพาะยิ่งในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน  การประชุมครั้งนี้น่าจะประชุมกัน 16-17 มีนาคม 2549 ที่กำหนดการประชุมเกี่ยวกับ EWEC แต่ต้องเลื่อนไปเพราะการยุบสภา 

 

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บริหารทรัพยากรมนุษย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นความเห็น (0)