ฉบับนี้เพื่อนฝากมาลงบันทึก

นิทานส่งเสริมคุณธรรมพื้นฐาน เด็กปฐมวัย

                 นางปฏิมาพร    กองจิว   โรงเรียนบ้านบุ่งตารอด  อำเภอนครไทย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ได้จัดทำสื่อมัลติมีเดีย นิทานส่งเสริมคุณธรรมพื้นฐาน  สำหรับเด็กปฐมวัย  ชั้นอนุบาลปีที่ 2  จำนวน  7 เรื่องดังต่อไปนี้

1. เมื่อไม่เก็บก็ไม่มี    ส่งเสริมคุณธรรมด้านความมีวินัย
2. สี่สหายผู้วิเศษ       ส่งเสริมคุณธรรมด้านความมีน้ำใจ
3. กับดักลิงน้อย       ส่งเสริมคุณธรรมด้านความมีน้ำใจ
4. โบโบ้    ส่งเสริมคุณธรรมด้านความมีน้ำใจ
5. ลูกปลาและเพื่อน  ส่งเสริมคุณธรรมด้านความขยัน
6. หนังสืออยากมีเพื่อน  ส่งเสริมคุณธรรมด้านความขยัน
7. จ้อยจิ๋วผจญภัย    ส่งเสริมคุณธรรมด้านความมีน้ำใจ

            นวัตกรรมดังกล่าวได้นำไปใช้ประกอบกิจกรรมการพัฒนาผู้เรียนระดับปฐมวัย  ชั้นอนุบาลปีที่ 2  ปีการศึกษา 2550  ภาคเรียนที่ 1  จำนวน  9  คน  ผลการพัฒนาส่งผลให้ผู้เรียนมีความตระหนักและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมให้เป็นผู้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านคุณธรรมพื้นฐาน ที่สามารถสังเกตเห็นเป็นรูปธรรมได้อย่างชัดเจนสอดคล้องกับหลักสูตรการจัดการศึกษาปฐมวัย  ได้ดังนี้

               พัฒนาการด้านร่างกาย  ผู้เรียนสามารถเคลื่อนไหวได้ตามกิจกรรม  เลียนแบบตัวละคร แยกแยะ จำแนกและคิดวิเคราะห์สาระที่ได้รับฟังและดูแล้วทำตามได้

               พัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ  สามารถปรับตัวและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ดีทีละน้อย จนกลายเป็นนิสัยที่ดีติดตัว  มีความสนุกสนาน  ร่าเริง  แสดงความเห็นอกเห็นใจคนอื่น

               พัฒนาการด้านสังคม  และมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อน ครู และสังคมรอบข้างได้ดีขึ้น  สามารถใช้กิริยาวาจาอ่อนหวาน มีมารยาทอ่อนโยน  มีน้ำใจเอื้ออาทรต่อเพื่อน ๆ

               พัฒนาการด้านสติปัญญา สามารถแสดงความคิดเห็น  เปรียบเทียบผลการกระทำ  และอธิบายผลดีของการมีคุณธรรมจริยธรรม ได้

              สื่อมัลติมีเดียชุดดังกล่าว  ผู้จัดทำยินดีเผยแพร่ แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อนครูและผู้สนใจโดยทั่วไป  และเต็มใจให้คำแนะนำ  โปรดแสดงความคิดเห็นและติดต่อได้ที่

คุณครูปฏิมาพร  กองจิว

138  หมู่ 9 ตำบลเนินเพิ่ม

อำเภอนครไทย  จังหวัดพิษณุโลก  65120

โทร.055-363083