ศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ โดย ดร.อนุชา เล็กสกุลดิลก


พัฒนาทรัพยากรมนุษย์แบบบูรณาการ

ศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ (ศบม.)

 

หลักการและเหตุผล

                                          ธุรกิจบริการไม่ต่างจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมอื่น ที่มีหัวใจสำคัญอยู่ที่ทรัพยากรมนุษย์ เพราะปัจจัยมนุษย์มีความสำคัญสูงในการให้บริการ ซึ่งไม่เพียงแต่ต้องการความรู้และความเชี่ยวชาญเท่านั้น หากยังต้องการความรับผิดชอบ ความสามารถในการบริการและการมีคุณธรรมและจริยธรรม มนุษย์หรือบุคลากรจึงต้องมีการลงทุนด้านการศึกษาและพัฒนาในการเพิ่มทักษะให้ตนเอง การพัฒนาดังกล่าว ต้องอาศัยทุนทั้งที่เป็นของตัวเองหรือได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครอง ดังนั้น เราจึงพบว่ามนุษย์มักได้รับการศึกษาที่ไม่เท่าเทียมกันทั้งนี้ขึ้นอยู่กับฐานะของตนหรือผู้ปกครองเป็นสำคัญ

                                                การบริการการศึกษาในปัจจุบันแม้ว่ามีการให้บริการอย่างกว้างขวาง มีธุรกิจภาคการศึกษาขยายตัวอย่างรวดเร็วเพื่อรองรับความต้องการของมนุษย์ แต่สถานศึกษาส่วนมากเน้นการประกอบการทางธุรกิจเป็นสำคัญ ประกอบกับการให้การศึกษามักเป็นการผลิตแบบภาพรวมไม่ได้เน้นที่ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเท่าที่ควร และยังด้อยด้านการสร้างและพัฒนามนุษย์ให้มีคุณภาพที่เหมาะสมอย่างแท้จริง ในขณะที่ภาคธุรกิจบริการมีความขาดแคลนแรงงานเฉพาะด้านสูง และประสงค์จะให้มีการเตรียมและส่งเสริมแรงงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรองรับแรงงานที่ขาด

                                                ปัจจุบันคนไทยจำนวนมากไม่มีงานทำหรือทำงานโดยได้รับค่าตอบแทนต่ำ ทั้งๆที่ภาคธุรกิจบริการขาดบุคลากรที่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นพนักงานระดับล่างทุกตำแหน่ง  รวมถึงพนักงานบริหารทุกระดับ ทำอย่างไรให้คนไทยที่ตกงานมีโอกาสได้รับการอบรมเพื่อให้มีคุณสมบัติเหมาะสมกับความต้องการของแรงงาน และให้พนักงานที่เข้าทำงานอยู่ในภาคธุรกิจบริการอยู่แล้วมีโอกาสพัฒนาความเจริญก้าวหน้าของพนักงานเอง และให้ได้รายรับที่ยุติธรรมและพอเพียงต่อการยังชีพของตัวเองและครอบครัว

                                                ภาคธุรกิจบริการต้องการทรัพยากรมนุษย์ที่มีความรู้ด้านจิตวิญญาณ และทักษะเฉพาะในแต่ละตำแหน่งงานมากกว่าความรู้ที่จบปริญญาตรี เช่น พนักงานทำความสะอาดห้องพักลูกค้าในโรงแรม พนักงานในตำแหน่งนี้จะต้องมีใจรักในการทำงาน สนุกสนานและมีความพอใจในภารกิจที่จะต้องทำโดยไม่รังเกียจ มีความซื่อสัตย์ รู้ผิดรู้ชอบ พอใจในสิ่งที่ตัวมี ไม่ยึดเอาของคนอื่นมาเป็นของเราเอง มีทักษะในงานเฉพาะที่จะต้องทำ เป็นต้น จึงเป็นโอกาสดีที่ จะมีหน่วยงานให้บริการด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคบริการ ซึ่ง โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภาคธุรกิจบริการ จะเป็นการสร้างโอกาสให้กับผู้ที่ขาดโอกาสให้ได้เข้ารับการเรียนรู้และสร้างมูลค่าของตัวเองให้เป็นที่ยอมรับของภาคธุรกิจบริการ ทำให้ภาคธุรกิจบริการมีบุคลากรที่มีมาตรฐานพอเพียงต่อการขยายตัวและการแข่งขันในระดับสากล ช่วยลดการว่างงานของประชาชนชาวไทย ช่วยส่งเสริมศักยภาพความสามารถในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs .ให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก

                                                ดังนั้น บุคคลกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นคณะบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การท่องเที่ยว ธุรกิจบริการ และผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้ร่วมก่อตั้ง ศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ (ศบม.) ขึ้นเป็นชมรมที่จะทำหน้าที่เป็นองค์กรกลางในการบริหารการพัฒนามนุษญ์ในทุกมิติ โดยไม่แสวงผลกำไร และมีจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาสังคมโดยรวม ชมรมจะได้รับพัฒนาองค์การให้เป็นมูลนิธิต่อไปในอนาคต

ชื่อองค์กร

ศูนย์บูรณาการการพัฒนามนุษย์ (ศบม.)

Integrated Human Development Center(iHDC)

วัตถุประสงค์ของ ศบม.

๑.      เพื่อสร้างและพัฒนาองค์กรให้เข้มแข็งและยั่งยืนโดยการรวบรวมสมาชิกที่มีอุดมการณ์ วิสัยทัศน์ และความต้องการสอดคล้องกับองค์กร

๒.    เป็นเวที (ศูนย์กลาง) ให้กับทรัพยากรมนุษย์ที่เป็นสมาชิก เพื่อมีส่วนร่วมในการสร้างทรัพยากรมนุษย์ให้มีความรู้และทักษะที่เหมาะสมเป็นที่ต้องการของแรงงานเข้าทำงานในภาคธุรกิจบริการและภาคอื่นๆให้พอเพียงกับความต้องการ

๓.    เป็นศูนย์กลางในการศึกษาและวิจัย และรวบรวม พัฒนาฐานข้อมูลและองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความต้องการแรงงานในภาคบริการ มาตรฐานของแต่ละแรงงาน ความเหมาะสมของรายได้ของแรงงานในแต่ละมาตรฐานแรงงาน

๔.    เป็นกลไกลในการจัดอบรม สัมมนา เสวนาในการทรัพยากรมนุษย์ เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งให้การดำเนินการเอง และประสานงานให้หน่วยงานงานอื่นเป็นผู้ดำเนินการ

กลุ่มเป้าหมายในการพัฒนา

๑. ทรัพยากรมนุษย์ภาคบริการและอื่นๆ (ประชาชนคนไทยที่ด้อยโอกาส)

๒. ผู้ประกอบการธุรกิจ (SMEs) และองค์กรร่วมของเอกชนที่เกี่ยวข้อง

๓. ภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริการและสวัสดิการสังคม

๔. สถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน และนักวิชาการ

๕.ภาคชุมชนในรูปแบบกลุ่มต่างๆ

วิสัยทัศน์ของ ศบม.

พัฒนา ก้าวหน้า อยู่ดี มีสุข อย่างมั่นคง ตามหลักธรรมาภิบาล (ถูกต้อง ชอบธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ ให้มีส่วนร่วม ฯ)

กรอบการดำเนินการของ ศบม.

ลักษณะภายในองค์กร

๑. เป็นองค์กรที่มีลักษณะเปิดกว้างทางความคิด (Open mind) รับฟังความคิดที่สร้างสรรค์ เลือกรับมาพัฒนา

๒.           เป็นอิสระ (Independence) เป็นตัวของตัวเอง

๓.           เป็นองค์ทางเลือกที่เป็นที่พึ่งได้ (Reliable) เป็นที่ยอมรับได้

๔.           กระชับ (compact) คล่องตัว (flexible)

๕.           เริ่มพัฒนา (Development by Action) ด้านใดที่พร้อมอย่างเป็นขั้นตอน

ภาพลักษณ์ต่อภายนอก

๑.             เป็นองค์กรที่ทำงานในเชิงสร้างสรรค์ (Creativity organization)

๒.           เป็นองค์กรของผู้รู้แบบมืออาชีพ (Professional) มีนักคิด นักปฏิบัติ

๓.           เป็นองค์กรที่สร้างพันธมิตร (Partnership) โดยประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทุกภาคส่วน ทั้งในและต่างประเทศ

๔.           สร้างองค์กรให้เข้มแข็ง มีพลัง เพื่อพัฒนาคนและสังคม

๕.           เป็นองค์กรที่ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมและสอดคล้องให้เกิดการบูรณาการ (Technology Innovation) และรายได้ต้องมาโดยชอบธรรม คืนกำไรกับสังคม (Corporate Social Responsibility)

๖.            เป็นองค์กรที่ให้ทุกฝ่ายได้ประโยชน์ร่วมกันอย่างเป็นธรรม (Win-Win)

๗.           เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ร่วมกัน (Learning Organization)

๘.           เป็นองค์กรแห่งภูมิปัญญา (Wisdom Organization)

แนวทางการดำเนินงานของ ศบม.

                                                แนวทางการดำเนินงานของ ศบม. จำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนจากองค์กรภาครัฐ เอกชน สมาชิก และผู้เสียสละเข้าร่วมโครงการ โดยมีความเชื่อมโยงขององค์ประกอบต่างๆ และกระบวนการในรูปที่ 1


ศบม.

ภาครัฐ

(กก.   ททท.  สพท.)

ภาคเอกชน

(สภา สมาคม ชมรม ท่องเที่ยวฯ) สพท.)

แหล่งเงินทุน

วิชาการ

วิทยากร

Data & Knowledge Based

ผู้ประกอบการ

บุคคล

กลุ่มบุคคล

จัดฝึกอบรม

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภาคธุรกิจบริการ

หลักสูตร

ปชส.

ขอสนับสนุน

บริหารงานบุคคลธุรกิจบริการ

การจัดการ

การบริการ

เทคนิค

การบริการ

ประเมินผล

Certificate

ปชส.

สนับสนุน

ความต้องการ

ความต้องการ

Staffs

สมาชิกกลุ่ม

“Integrated Human Development Center”

Working for Experiences and Skills with Morals and Ethics

ส่วนบุคคล

รูปที่ 1  ผังแสดงความเชื่อมโยงทางความคิด กิจกรรม และกระบวนการทำงานของ ศบม.


๑. ภารกิจแรกในการเตรียมความพร้อมของ ศบม. คือการจัดทำ Data and Knowledge Based ที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ (เช่น กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และสำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว) เอกชน (เช่นผู้ประกอบการ สภา สมาคม ชมรม ขิงธุรกิจภาคบริการ) สถาบันทางวิชาการ โดยปัจจัยที่ ศบม. ต้องรวบรวมคือ ความรู้ทางวิชาการที่จำเป็นสำหรับโครงการ ผู้รู้ที่เป็นวิทยากรให้โครงการได้ และแหล่งเงินทุนสนับสนุนโครงการทั้งทางตรงและทางอ้อม

๒.     ศบม. จัดหาสมาชิกที่เป็นองค์กรนิติบุคคล กลุ่มบุคคลและ ปัจเจกบุคคล ที่สนใจสนับสนุนโครงการทั้งที่เป็นส่วนผู้ให้และผู้รับ ทั้งนี้ ศบม. ต้องจัดให้มีการประชาสัมพันธ์โครงการในรูปของเอกสารเผยแพร่ การให้ข้อมูลผ่านเว็บไซท์ของตนเองหรือพันธมิตร และการจัดกิจกรรมสมาชิกสัมพันธ์ เป้นต้น เพื่อให้สมาชิกได้ทราบข้อมูลต่างๆอย่างทันท่วงที และขยายไปสู่ผู้ประกอบการและทรัพยากรมนุษย์ภาคบริการต่างๆ

๓.      การจัดหลักสูตรการอบรมหรือกิจกรรมที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์เป็นภารกิจที่สำคัญนำไปสู่การผลิตผลผลิตที่ต้องการ หลักสูตรที่เหมาะสมได้จากการศึกษา วิจัย แลกเปลี่ยนในเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาความต้องการ (ที่เป็นอุปทานโครงการ) และความสามารถในการตอบสนอง (อุปสงค์ของโครงการ) เพื่อให้ได้มาซึ่งหลักสูตรระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้งได้สมาชิกเป้าหมาย การวิจัยดังกล่าวยังเป็นการพัฒนาและอัพเดท ฐานข้อมูลที่จัดเตรียมไว้ใน ข้อ ๑ อีกด้วย

๔.     แนวทางพื้นฐานและหลักการการอบรมหรือกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ ครอบคลุมบริหารงานบุคคลธุรกิจบริการ (สำหรับ SMEs ในการบริหารตนเอง) เทคนิคการบริการ (เช่น maid waiter & waitress, cook and assistance in kitchen เป็นต้น) และการจัดการการบริการ ศบม. คาดหวังว่าผู้ผ่านการอบรมจะได้การรับรองที่เหมาะสมเป็นประกาศนียบัตร หรือการรับรองจากองค์กรที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการสร้างหลักประกันการมีงานทำหรือการยกระดับการทำงานต่อไป

อนึ่ง สาระทางวิชาการที่ ศบม. จะจัดให้นั้นมีทั้งที่เป็นเรื่องราวทั่วไป (เน้นหลักการ หรือทฤษฎีมากกว่าปฏิบัติ) และเรื่องเฉพาะ (เน้นปฏิบัติมากกว่าหลักการหรือทฤษฎี) นอกจากนี้ ในอนาคตจะพัฒนาองค์ความรู้ในด้านอื่นๆ ที่จำเป็นนอกจากด้านวิชาชีพ เช่น ด้านการดำรงชีพ คุณธรรม จริยธรรม และสังคมสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

๕.     กลุ่มเป้าหมายในระยะแรกให้เน้นทรัพยากรมนุษย์ในสามกลุ่ม คือ กลุ่มพนักงานลูกจ้างของสถานประกอบการที่ธุรกิจบริการต้องการเพิ่มพูนความรู้หรือยกระดับขีดความสามารถ กลุ่มลูกจ้างที่เข้าสู่วงการใหม่ ที่ผู้ประกอบการรับสมัคร หรือบุคคลสนใจในการพัฒนาเรียนรู้ก่อนปฏิบัติงานจริงในรูปของการปฐมนิเทศ หรืออบรมภาคปฏิบัติก่อนการเริ่มทำงาน ส่วนกลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มบุคคลทั่วไปที่ต้องการพัฒนาตนเองก่อนหางานที่เหมาะสม

๖.การติดตามและประเมินผลเป็นกิจกรรมที่ต้องติดตามทบทวนเพื่อการพัฒนา ปรับปรุงแก้ไข ให้โครงการมีประสิทธิภาพและคุณภาพมากขึ้น

ขั้นตอนการดำเนินงาน

                                                การดำเนินงานของ ศบม. มี ๗ ขั้นตอนดังนี้

หมายเลขบันทึก: 212551เขียนเมื่อ 29 กันยายน 2008 00:51 น. ()แก้ไขเมื่อ 11 ธันวาคม 2012 13:37 น. ()สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (5)

โหย กว่าจะดำเนินโครงการ ต้องผ่านเหตุผลมากจังเลยนะครับ

แต่ก็ขอเป็นกำลังใจให้นะครับผม

ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท

คนเป็นทรัพยากรของประเทศ ถ้าประชากรของประเทศมีคุณภาพประเทศชาติก็เจริญ การพัฒนาคนไม่ใช่เรื่องง่ายๆ จะต้องอาศัยปัจจัยหลากหลาย คนมีความคิดและจิตวิญญาณ การทำให้คนมีคุณค่าเพื่อทำให้ประเทศชาติ เจริญ และรุ่งเรื่อง ไม่ใช่ของง่ายๆครับ ต้องมีทั้งคนที่เป็นผู้ให้และคนที่เป็นผู้รับ การให้และการรับก็ไม่ได้หมายถึงการให้เงินทองหรือการรับเงินทอง การให้ในที่นี้ประกอบด้วยการให้ความรู้ การให้โอกาส การให้ความยุติธรรม การให้ปัญญา ผู้รับก็จะต้องรับด้วยความเต็มใจและเห็นคุณค่าของสิ่งที่ได้รับ และจะต้องให้โอกาสแก่ตัวผู้รับเองในการนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาตัวเองด้วย เมื่อได้รับโอกาสแล้วก็ต้องรู้คุณค่าในสิ่งที่ได้รับ คนไม่ได้อยู่กันตามลำพัง คนอยู่รวมกันเป็นสังคม คนจะดีมีคุณค่าหรือไม่ขึ้นอยู่กับสังคมที่คนๆนั้นอยู่ ดังนั้นการพัฒนาคนไม่ได้หมายถึงการพัฒนาเพียงคนหรือสองคน ต้องพัฒนากันทั้งหมด เราจึงเรียกว่าเป็นการพัฒนาแบบบูรณาการ

เนื่องจากส่วนที่ผม post ลงไปข้างล่างไม่ได้อยู่ในแบบที่ทำให้อ่านง่ายนัก โปรดค้นหาในส่วนอื่นที่มีแบบที่อ่านได้ง่ายกว่า และลองทบทวนดูจะเห็นว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีความจำเป็นที่จะต้องเร่งช่วยกันหันมาให้ความสนใจในการพัฒนาประชากรชาวไทยให้มีคุณค่ามากกว่าที่เป็นอยู่เพื่อความอยู่รอดของลูกหลานในอนาคต

ขอบคุณคะ ที่มีข้อมูลที่ดีๆ ให้คนอืนได้ศึกษา เป็นแนวทาง และสามารถนำไปประยุกต์ และ ปฎิบัติได้ ตลอดจน อ่านเพื่อเพิ่มทักษะ

และขอบอกว่าเห็นด้วย อย่างยิ่ง ถึงแม้ว่าจะมีบางอย่างขาดไปบางก็ตาม แต่สุดยอดมาก ขอชื่นชมจากใน

ขอนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์บางนะคะ

ปล นักศึกษา คนหนึ่ง

ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท

เรียนคุณสิริพร

ขอบคุณที่แสดงความคิดเห็นครับ ช่วยแนะนำด้วยครับว่า มีอะไรขาดไป เพื่อจะได้นำมาเพิ่มเติมให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นครับ ยินดีครับที่จะนำข้อมูลของศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ไปใช้ประโยชน์

ความจริงอยากจะเชิญให้สมัครเป็นสมาชิก นักศึกษาที่ยังไม่มีงานทำไม่เสียค่าสมาชิกครับ หากสนใจขอให้ส่ง e-mail มาที่ผม chanchot@phiphinatural.com ผมจะได้ส่งรายละเอียดเกี่ยวกับสมาชิกและใบสมัครสมาชิกไปให้ครับ

นับถือ

ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท

ผมไม่ได้เข้ามาดู blog นี้เป็นเวลานาน การเคลื่อนไหวล่าสุดคือวันที่ 25 ธันวาคม 2551 เวลาเหมือนติดปีกบิน 2 ปีกว่าๆแล้ว โครงการของ ศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ ยังดำเนินการอยู่แต่ไม่เดินหน้าเท่าที่ควรจะเป็น เรายังเป็นแค่ชมรม ยังไม่สามารถขยับฐานะให้เป็นมูลนิธิ หรือสถาบันเพื่อการพัฒนาทุนมนุษย์ได้ เนื่องจากเราไม่มีเงินในการเริ่มต้น คงทำได้แค่รวบรวมผู้ทรงคุณวุฒิในแต่ละสาขาที่มีความเห็นร่วมกันว่าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มีความสำคัญ กรรมการทุกท่านต่างมีภาระรับผิดชอบงานประจำของแต่ละท่าน จึงไม่มีผู้มาดูแลขับเคลื่อนอย่างเต็มตัว อย่างไรก็ตามชมรมก็มีกิจกรรมออกเผยแพร่ปีละครั้ง นอกจากนั้นก็เป็นการเข้าร่วมกับองค์กรที่ให้การสนับสนุน

ผมได้ลาออกจากการบริหารงานประจำในภาคธุรกิจ ตั้งแต่เดือนเมษายน 2553 โดยเข้าใจว่าจะสามารถทำงานเพื่อขับเคลื่อน ศูนย์บูรณาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ได้อย่างเต็มที่ แต่ความจริงไม่ได้เป็นอย่างที่คิด เพราะเดิมผมมีเงินรายได้ประจำ งานที่ทำเป็นงานบริหาร โดยมีลูกน้องช่วยทำงาน Routine มีเวลาทำงานให้สังคมได้ โดยไม่ต้องห่วงรายได้ เพียงแค่ควบคุมค่าใช้จ่ายไม่ให้เกินรายรับเป็นพอ จึงสามารถทุ่มกับการทำงานได้ทุกวินาที แต่เมื่อไม่มีรายได้ประจำแถมไม่มีลูกน้องคอยช่วยงาน Routine ทำให้ต้องทำงานทุกชนิดเองทั้งงานใช้สมอง และงาน Routine จึงยิ่งทำให้ไม่มีเวลามาดูแลเรื่องโครงการ ศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ได้เลย อย่างไรก็ตามยังขอยืนยันว่าโครงการ ศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ ต้องเดินต่อไป ผมจะมีประชุมคณะกรรมการผู้ร่วมก่อตั้ง เพื่อพิจารณาดำเนินการโครงการให้ก้าวหน้าต่อไปในเร็วๆนี้ หลังจากนั้นจะส่งข่าวให้ทราบต่อไป

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท