โชคธำรงค์ จงจอหอ


Usernamechokthumrong
สมาชิกเลขที่19155
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

ชื่อ – สกุล
นายโชคธำรงค์ จงจอหอ (กอล์ฟ 钟志坚)

ที่ทำงาน

Kamphaeng Phet Rajabhat University, Thailand.
Lecturer · 30 พฤษภาคม 2019 ถึงปัจจุบัน
Library and Information Science Department, Faculty of Humanity and Social Science.


ประวัติการศึกษา

1) Khon Kaen University
Doctor of Philosophy · PhD in Information Studies · เทศบาลนครขอนแก่น
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา:สารสนเทศศึกษา แขนงวิชา:การจัดการความรู้
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยลัยขอนแก่น
(อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ รองศาสตราจารย์.ดร.มาลี กาบมาลา)

2) King Mongkut's University of Technology Thonburi
MA · Master of Arts in Natural Resources Management · กรุงเทพมหานคร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา:การจัดการทรัพยากรชีวภาพ แขนงวิชา:การจัดการทรัพยากรฐานชุมชน
คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี ร่วมกับ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
(อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ รองศาสตราจารย์.ดร.จุรีพร กาญจนการุณ)

3) Thailand Graduate Institute of Science and Technology
Certificate · Hypercourse on Bioinformatics · กรุงเทพมหานคร
จัดโดย คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
(ผู้อำนวยการหลักสูตรฯ ศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ จันทราทิตย์)

4) Thailand Center of Excellence for Life Sciences (TCELS)
Mini-MBA certificate · Mini MBA · Life Sciences & Management · กรุงเทพมหานคร
จัดโดย ศูนย์ความเป็นเลิศทางชีววิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย หรือ TCELS ร่วมกับ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
(ผู้อำนวยการหลักสูตรฯ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.ดร.พรชัย มาตังคสมบัติ)

5) Khon Kaen University
Bachelor of Arts in Information Science (Minor of study - Chinese Language) · เทศบาลนครขอนแก่น
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ กลุ่มวิชาโทภาษาจีนกลาง
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยลัยขอนแก่น
(อาจารย์ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์.ดร.มาลี กาบมาลา)

6) Yunnan Open University, CHINA
Academic Certificate · Certificate of Chinese Language & Culture · คุนหมิง
(อาจารย์ที่ปรึกษา Professor Gong Ningzhu) (中国云南财经大学东盟学院特聘专家)

7) บำเหน็จณรงค์วิทยาคม
ตั้งแต่ 1996 จนถึง 2002 · โรงเรียนบำเหน็จณรงค์
มัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
(อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์บุศรินทร์ ธำรงชัยชนะ บุญยาดิศัย)

free counters