Contact

ปฐมนิเทศแพทย์ใหม่27-29มี.ค49ณ.ห้องประชุมศิษย์เก่า อาคารเรียนรวมชั้น3คณะแพทย์ มข.

  นำความรู้ด้านการพัฒนาคุณภาพเข้าอบรมในหลักสูตรครั้งนี้เพื่อการบริการรักษาที่มีคุณภาพ  
การบริการที่มีคุณภาพต้องเน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง

Posted in Gotoknow GotoKnow By 

Post ID: 21156, Created: , Updated, , License: All Rights Reserved, Read: Click

Tags #uncategorized

Recent Posts 

Comments (0)