ประกอบด้วย

1.โรคลิ้นหัวใจ   สาเหตุ  อาการ  การรักษา

2.การผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจ

3.การเตรียมตัวก่อนผ่าตัด

4.ระยะหลังผ่าตัด

5.การปฏิบัติตัวเมื่อกลับไปอยู่ที่บ้าน