เนื้อหา

1. โรคหัวใจและการผ่าตัด

2. ชนิดของการผ่าตัดโรคหัวใจ

3. การพยาบาลผู้ป่วยหลังผ่าตัดหัวใจในระยะวิกฤต

   3.1  การพยาบาลหลังผ่าตัดหัวใจในระยะ 24-72  ชั่วโมงแรก

   3.2  การพยาบาลเมื่อย้ายไปอยู่หอผู้ป่วย

   3.3  การพยาบาลในระยะก่อนกลับบ้าน