ภาระงาน  ของแต่ละกลุ่มงาน  แยกออกเป็นหลายหัวข้อใหญ่ๆ ดังนี้

1.  กลุ่มงานบริหารทั่วไป

     1.1  งานสารบรรณ

     1.2  งานคลังและพัสดุ

     1.3  งานบริหารงานวิจัย (วิชาการ)

     1.4  งานนโยบายและแผน

 

www.kku.ac.th