เนื้อหาประกอบด้วย

1.  การประเมินผู้ป่วยหลังผ่าตัดหัวใจ

2. การแปลผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจ

3.  การพยาบาลผู้ป่วยหลังผ่าตัดหัวใจระยะวิกฤต