การสร้างคนให้มีประสิทธิภาพ เราต้องพยายามให้บุคคลคนนั้นได้เรียนรู้ ฝึกปฏิบัติ  ดังนั้น การเรียนรู้เป็นสิ่งที่สำคัญ และทำให้การปฏิบัติงานนั้นได้ประสบผลสำเร็จ  การดำเนินงานจะให้มีขั้นตอนการทำงานที่ดีนั้น เราต้องมีการวางแผนการทำงานให้เรียบร้อย จัดเรียงลำดับความสำคัญ

 

 

www.kku.ac.th