พัฒนาตน พัฒนางานด้วยกิจกรรม 5ส


กิจกรรม 5 ส จะมุ่งการพัฒนาคนในองค์กร คือ มุ่งให้พวกเขาหันกลับมาพัฒนาตนเองก่อนเป็นอันดับแรก คือ “ฝึกให้รู้จักระเบียบให้กับตนเอง” แทนที่จะให้คนอื่นมาควบคุมบังคับ

 

ผู้บริหารของสำนักหอสมุดเห็นความสำคัญของการพัฒนางานของบุคลากรของสำนักหอสมุด โดยจัดให้มีกิจกรรม 5ส ขึ้น เพื่อเป็นการพัฒนางานและความร่วมแรงร่วมใจ ความสามัคคี ตลอดจนการแสดงความคิดเห็นของบุคลากร

โดยหน่วยสารบรรณ (งานพิมพ์เอกสาร) ได้รวมกลุ่มกันจัดกิจกรรม 5ส ในครั้งนี้ด้วย  โดยใช้ชื่อว่า กลุ่มดาหลานิ้วทอง ในการตั้งชื่อ สมาชิกได้เสนอชื่อกันหลากหลาย แต่ผู้เขียนขอเสนอชื่อว่า ดาหลานิ้วทอง เพื่อน ๆ สมาชิกจึงเห็นดีเห็นงามด้วยกับชื่อนี้

กลุ่มดาหลานิ้วทอง จดทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม 5ส เป็นปีที่สองแล้ว ปีที่ผ่านมามีผลงานเป็นที่ยอมรับ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศลำดับที่สอง

ส่วนปีนี้นั้นอยู่ระหว่างการดำเนินงาน และทำการปรับปรุงตามคำแนะของคณะกรรมการ และตามความคิดเห็นของสมาชิกที่เห็นว่าควร

กิจกรรม 5ส คือการดูแลรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสถานที่ทำงาน นอกจากนี้แล้ว 5 ส ยังเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการเพิ่มผลผลิตโดยตรง หลักการของ 5 ส เป็นรากฐานสำคัญของเป็นการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

กิจกรรม 5 ส จะมุ่งการพัฒนาคนในองค์กร คือ มุ่งให้พวกเขาหันกลับมาพัฒนาตนเองก่อนเป็นอันดับแรก คือ ฝึกให้รู้จักระเบียบให้กับตนเองแทนที่จะให้คนอื่นมาควบคุมบังคับ คนที่อุปนิสัยแบบ 5 ส จะสามารถควบคุมตัวเองได้ และเมื่อควบคุมบังคับตังเองหรือจัดระบบระเบียบให้กับตนเองได้แล้ว การจัดระบบระเบียบให้กับการทำงานก็จะเกิดขึ้นตามมา ซึ่งแน่นอนว่าย่อมส่งผลต่อเป้าหมายในการทำงานหรือผลผลิตที่เพิ่มขึ้น

เมื่อจะพูดถึง 5 ส ขั้นแรกที่จะพูดถึงก็คือ ทั้ง 5 ตัวนี้ ประกอบไปด้วยอะไรบ้าง ซึ่งกิจกรรม 5 ส ไทยเราได้ดัดแปลงตัว ให้อดคล้องกับตัว “S” ที่เป็นอักษรตัวแรกของทุกองค์ประกอบหลักทั้ง 5 องค์ประกอบในกิจกรรมดังกล่าว กิจกรรม 5 ส ในประเทศญี่ปุ่นกันเรียกว่า 5S คือมีหลักในการปฏิบัติอยู่ 5 ประการ คือ

Seiri    (สะสาง)

Seiton (สะดวก)

Seiso   (สะอาด)

Seiketsu (สุขลักษณะ)

Shitsuke (สร้างนิสัย)

พิจารณาง่ายๆ จะเห็นว่า 3 ตัวแรกเป็นขั้นตอนการกระทำที่ส่งผลต่อวัตถุ ที่เราได้เข้าไปจัดการ ส่วน 2 ตัวหลังเป็นผลพวงจากการกระทำ 3 ตัวแรก แล้วเกิดเป็นประโยชน์ต่อตัวของเรา หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือเกิดผลต่อตัวบุคคลผู้กระทำกิจกรรม 5 ส เพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนขึ้น จึงขออธิบาย แต่ละตัวตามลำดับ

 

        แรก ให้สะสาง(Seiri) ของที่ใช้ได้กับใช้ไม่ได้

 

        สะสางคือ แยกให้ชัด สิ่งที่มันปะปนกันนั้นแยกออกไป ไปอยู่เป็นหมวดหมู่ สิ่งของเครื่องไม้เครื่องมือที่ไม่จำเป็นจะต้องไม่มีปรากฏอยู่ อันจะทำให้การทำงานหรือหยิบฉวยสิ่งที่จำเป็นมาใช้ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น เมื่อพิจารณาดูแล้วก็จะเหมือนกับการกำจัดปฏิกูลกองใหญ่ทิ้งไป แต่ในความเป็นจริงปฏิกูลดังกล่าวไม่ได้ถูกทิ้งไปจนหมดสิ้น แต่จะถูกแบ่งไว้ตามแต่ละประเภท บางอย่างยังเก็บไว้ใช้ได้ก็จะถูกนำไปรวบรวมไว้เป็นระบบ บางอย่างนำไปรีไซเคิลได้ บางอย่างนำไปจำหน่ายจ่ายแจกได้

        การสะสางนั้น หากได้กระทำตามขั้นตอนและวัตถุประสงค์ของตัวมันเองแล้ว จะเห็นว่าเกิดประโยชน์ในด้านของความสะดวกและรวดเร็ว รวมถึงเกิดประโยชน์แฝงที่มาจากการสะสาง นั่นคือ เราจะมีพื้นที่ว่าง (Space) ที่จะนำมาใช้ประโยชน์ในการเก็บของอื่นๆ หรือใช้ประโยชน์อื่นๆได้ด้วย ส่วนที่ไม่ต้องการจึงทิ้งไป หรือนำไปขายได้เงินกลับคืนมา กระทั่งจะเอาไปรีไซเคิลก็เป็นอีกทางหนึ่งที่ก่อประโยชน์ได้

        ที่ 2 คือ สะดวก (Seiton) หยิบก็ง่าย หายก็รู้ ดูก็งามตา

 

        เป็นขั้นตอนที่ต่อเนื่องจากการทำสะสางสิ่งของ กล่าวคือ เป็นการจัดสิ่งของที่ทำการสะสางให้มีระเบียบ ทั้งนี้เพื่อให้ง่ายในการใช้สอย ในขั้นตอนนี้เราอาจจะแยกของที่ได้จาการสะสางเป็นหมวดหมู่ เป็นประเภทโดยอาจจะเก็บของที่ใช้บ่อยๆ ไว้ใกล้ตัว หรือเขียนป้ายติดไว้ เพื่อนำมาใช้สอยได้ง่าย ประโยชน์อีกอย่างหนึ่งของขั้นตอนนี้ คือสิ่งที่เก็บไว้จะดูเรียบร้อยดูสบายตา ถ้าหายหรือถูกเคลื่อนย้ายก็จะสังเกตได้ง่าย

จุดสำคัญของขั้นตอน สะดวกคือการจัดระบบ ไล่ตั้งแต่การกำหนดที่วางให้แน่ชัด ของแบบใดควรจะอยู่ตรงไหน ซึ่งต้องกำหนดอย่างสมเหตุสมผล ของที่ใช้กับงานแบบหนึ่งอาจตกแตกเสียหายได้ง่าย อาจต้องกันไว้ในมุมที่หลีกเลี่ยงการกระทบกระแทกได้ ของอะไรที่ไว้ใกล้กันจะทำให้อีกอย่างเสียหาย ก็ต้องแยกกันห่าง ๆ

ที่ 3 ต้อง สะอาด (Seiso) เพื่อความพร้อมในการทำงาน

 

        เมื่อทำการสะสางแล้วแบ่งแยกเพื่อความสะดวกแล้ว ตรงนี้จะง่ายในการนำมาทำความสะอาด ที่กล่าวมาอาจมีคนสงสัยว่า ทำไมเราไม่เริ่มจากการทำสะอาดก่อนถึงมาทำการสะสาง ถ้าทำเช่นนั้น คือทำความสะอาดก่อน เราจะต้องมานั่งทำความสะอาดขยะคือของที่จะไม่ใช้หรือจะต้องทิ้งไปพร้อมๆ กับของที่เราจะเก็บเอาไว้ด้วย อย่างนี้แทนที่จะใช้เวลาได้อย่างมีประโยชน์ กลับมาเสียเวลากับเรื่องไม่จำเป็นไปแทน

ทำไมต้องทำความสะอาดด้วย ในเมื่อสะสางจนเกิดความสะดวกในการใช้สอยแล้ว จุดสำคัญของชั้นตอนการสะสางคือ ความสะอาดที่เกิดขึ้นตามมานั้น จะทำให้สถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน และมีผลอย่างมากในการทำให้ผู้ทำงานอยู่ในสถานที่นั้น สภาพแวดล้อมสะอาด จิตใจของคนที่ทำงานอยู่ก็ปลอดโปร่ง สดชื่น และกระตือรือร้นที่จะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลัง

ที่ 4 คือถูกสุขลักษณะ(Seiketsu) เพื่อความแจ่มใส สุขกายสุขใจ

 

           เราพูดถึง 3 ส แรก ซึ่งเป็นการกระทำต่อวัตถุสิ่งของไปแล้ว ตัวที่ 4 คือสุขลักษณะ เป็นผลพวงจาการทำ 3 ส ที่ผ่านมา คือเมื่อเรากำจัดขยะที่ไม่ใช้ออกจากของที่เราใช้แล้วย่อมเกิดความสะดวกในการใช้สอบ และเมื่อทำความสะอาดสิ่งของเหล่านั้นย่อมทำให้คุณภาพในชีวิติทั้งร่างกายและจิตใจของผู้ใช้สิ่งของดีขึ้น ไม่ต้องสัมผัสหรือจับต้องของสกปรก คือเป็นการสร้างสุขลักษณะที่ดี

            กล่าวง่ายๆ ได้ว่า สุขลักษณะที่ดีของบุคลากรจะเกิดขึ้นเพราะ 3 ส แรก ซึ่งจะส่งผลย้อนกลับไปให้มีการหมั่นรักษา 3 ส ที่กล่าวมาย่างสม่ำเสมอ ตัวนี้จึงเป็นเรื้องของนิสัยเป็นหลัก เหมือนการอาบน้ำที่เป็นสุขลักษณะที่ดีต่อเรา เป็นการเอาของเสียออกจากร่างกายของเราวิธีหนึ่ง เราเห็นว่าการอาบน้ำนั้นสำคัญและจำเป็นหรือเปล่า การทำ 5 ส ในส่วนของสร้างสุขลักษณะก็เหมือนกัน ถ้าเราไม่เห็นความสำคัญหรือความจำเป็นในการกระทำแล้ว เราก็ไม่ต้องอาบน้ำทุกวันนั้นเอง

            เรื่องของสุขลักษณะนั้น เป็นเรื่องที่มุ่งเน้นพฤติกรรมของคนเป็นหลัก โดยที่ทุกคนจะต้องช่วยกันสร้างที่ทำงานให้มีสภาพและบรรยากาศที่มีลักษณะก่อให้เกิดความสุขทั้งกายและใจทุกคน ปราศจากสิ่งรบกวนต่างๆ อันจะมีผลกระทบต่อสมาธิในการทำงาน โดยมุ่งผลดีที่มีต่อประสาทสัมผัสทั้ง 3 คือ

 

1. ตา ดูแลแล้วสบายตา ซึ่งจะเกิดได้ต้องทำสะสาง สะดวก สะอาด ให้เรียบร้อยอย่างมีระบบและได้รับความร่วมมือจากทุกระดับก่อน

2. จมูก อากาศทีหายใจเข้าไปต้องไม่ทำลายหรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพ และต้องปราศจากกลิ่นอันไม่พึงประสงค์

3. หู เสียงต่าง ๆ ในทีทำงาน ต้องเป็นเสียงที่ไม่รบกวนสมาธิในการทำงาน

 

            จุดสำคัญที่สุดของการรักษาสุขลักษณะในที่ทำงานนั้น คือความร่วมมือของทุกๆ ฝ่าย ไล่ตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูงไปจนถึงระดับล่างที่ต้องช่วยกันดูแลช่วยกันปฏิบัติ ซึ่งหลักปฏิบัติง่ายๆ ที่ต้องช่วยกันทำก็คือทำสะสาง สะดวก และสะอาดอยู่เป็นนิจ และหาทางปรับปรุงปฏิบัติ 3 ส แรกอยู่เสมอ

        ที่ 5 สร้างนิสัย (Shitsuke)ให้รักที่จะทำ 5

 

        คำว่า “Shitsuke” ที่ใช้ใน 5 ส. จะหมายถึงความหมายที่ 2 เป็นการสร้างนิสัยซึ่งเชื่อมโยงมาจาก ตัวอื่นๆ ที่กล่าวมาทั้งหมด

        กล่าวคือ ตัวนี้มุ่งไปที่การสร้างระเบียบวินัย สร้างนิสัยที่ดีให้เกิดขึ้นเป็นขั้นตอนสุดท้ายในการทำ 5 ส เป้าหมายสำคัญของขั้นตอนนี้คือให้ผู้ปฏิบัติรักที่จะกิจกรรม 5 ส อย่างเต็มที่ เพราะการทำกิจกรรม 5 ส ไม่ใช่การทำครั้งเดียวแล้วเลิกหรือคิดว่าเพียงพอแล้ว เพราะถ้าเป็นอย่างนั้น ทุกอย่างก็จะย้อนกลับไปอยู่ในสภาพเดิมได้ หรือเหมือนไม่ได้ทำอะไรเลย ดังนั้นการสร้างนิสัยให้รักที่จะทำ 5 ส จึงเป็นสิ่งจำเป็น หรืออาจกล่าวได้ว่าถือว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นที่สุดในการทำ 5 ส ก็ว่าได้

        เรื่องการสร้างนิสัยเป็นเรื่องศิลปะเฉพาะตัวของแต่ละบุคคล บางคนก็สร้างง่าย บางคนก็สร้างง่าย บางคนก็สร้างยาก แต่เมื่อนิสัยความเป็นระเบียบที่เกิดจากการปฏิบัติ 5 ส ได้กลายเป็นความเคยชินของบุคคลไปแล้ว ไม่ว่าเขาจะอยู่ที่สำนักงานหรือที่บ้านก็จะมีระเบียบโดยไม่รู้ตัว เมื่อกลับถึงบ้าน ก็ยังนำ 5 ส ติดตัวไปใช้ เช่น แยกขยะที่บ้าน จัดของใช้ให้อยู่ในหมวดหมู่ของมันเอง หรือเวลาขับรถ ต้องคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งที่รถขับเคลื่อนออกไปเป็นต้น

จุดสำคัญของขั้นตอนการสร้างนิสัย คือ

 การสร้างนิสัยเป็นเรื่องสำคัญ ซึ่งจะช่วยพัฒนาให้บุคลากรปฏิบัติขั้นตอน สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ จนกลายเป็นเรื่องติดตัวและปฏิบัติเป็นประจำโดยไม่มีใครมาบังคับ

อย่างไรก็ตาม เป็นหน้าที่ของทุกคนที่ทำงานที่ต้องช่วยกันสร้างจิตสำนึกที่ถูกต้องในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการทำงานให้สดใส มีชีวิตชีวา และให้บุคลากรได้มีส่วนในการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น

หมายเลขบันทึก: 211359เขียนเมื่อ 24 กันยายน 2008 23:38 น. ()แก้ไขเมื่อ 6 กันยายน 2013 19:36 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (38)

+ หวัดดีค่ะพี่บ่าวไข่....

+ มารวมสังคกรรม 5ส ด้วยคนค่ะ...

+ ต้องตั้งใจทำค่ะ...ตอนแรก ๆ คงยากเอาการ...

+ แต่ถ้าทำได้แล้ว...ที่นี้ละสุดยอดค่ะ...

 • มาชื่นชมงาน 5 ส สนองนโยบายของหน่วยงานค่ะ
 • เปรียบเทียบระหว่างงาน (โดยเฉพาะห้องทำงานของพี่) แล้ว ที่นี่ทำจนเป็นนิสัยไปแล้วค่ะ
 • ตามพี่ดาว
 • มาดู 5 ส ของคุณไข่
 • จัดที่ทำงานได้น่าทำงานมาก
 • ไม่ธรรมดา
 • บุคคลากรที่ห้องสมุด มช คงมีความสุขกับการทำงานนะครับ

หวัดดีครับน้องครูอ๋อย

ช่วงนี้ครูอ๋อยห่างหายจาก g2k ไปหลายวันเลยนะ

ขอบคุณครับที่มาชมกิจกรรม 5ส

อย่างครูอ๋อยว่านะแหละครับใหม่ ๆ ก็อิดออดหน่อย สมาชิกไม่ค่อยร่วมไม้ร่วมือเท่าที่ควร

แต่ถ้ามีคนทำเป็นแบบอย่าง

เขาก็ทำตาม

ตอนนี้หยุดไม่ได้แล้วครับ

ปีนี้กลุ่มดาหลาฯ ท้าชิงครับ

พี่ดาวฯ ครับ

วันก่อนรองฯ บริหารออกปากชมกลุ่มดาหลาฯ

เหล่าสมาชิกค่อยใจชื้น มีกำลังใจพัฒนา ปรับปรุงกันมากขึ้น

สวัสดีค่ะคุณวัชรา ทองหยอด

ยินดีที่ได้รู้จักนะคะ

ขอขอบคุณที่กรุณาไปเยี่ยมให้กำลังกับบล็อคของครูคิม

5 ส.  เป็นเรื่องของการปฏิบัติ  น่านำไปใช้กับทุกหน่วยงาน

ขอขอบคุณค่ะ

อ.ขจิตครับ

ถือว่าโชคดีมากครับที่ได้มีโอกาสได้มาทำงานห้องนี้

ตอนแรกมีแต่คนอยากได้ห้องนี้กัน

บรรยากาศดีมากครับ

มองเห็นภาพป่าไม้ ดอยสุเทพด้วย

ถ้าอยู่ใกล้ ๆ จะชวน อ.ขจิตมาดูบรรยากาศ แบบนี้ครับ

 

 

คุณครูคิมครับ

ได้ทำกิจกรรม 5ส แล้ว หยุดไม่ได้ครับ

หาเวลาว่างวันละนิดทำ 5ส

ขอบคุณครับ

สวัสดีครับพี่วัชรา ทองหยอด

 • ตามมาอ่านกิจกรรม 5 ส ครับ
 • เพิ่มให้อีก ส. หนึ่งครับ
 • สะสม
 • อิอิ
 • สะสมความสุข

 

+ พี่ไข่ค่ะ...

+ ได้รับของแล้วค่ะ...

+ ชิมทุกถุงเลยค่ะ...

+ อร่อยมากค่ะ...นี่ตอนนี้กำลังนั่งเคี้ยวลำใยอบแห้งค่ะ..

+ อืม...ไม่ได้โทร.ไปบอกเพราะว่าลืมโทรศัพท์มือถือไว้ที่บ้านหาดใหญ่ค่ะ...

+ ขอบคุณมาก ๆ งาม ๆ อีกครั้งค่ะ...

+ หนูแพรว...วันหลังน้าอ๋อยจะส่งขนมอร่อย ๆ ไปให้ชิมอีกนะค่ะ...

+ น้องแพรวสนใจลูกหยีไหมค่ะ...น้าอ๋อยจะได้จัดส่งให้ค่ะ...

ขอบคุณครูโย่ง หัวหน้าคนหน้าตาดี

มาดู ส.ตัวที่หก สะสม

สะสมความสุข

แถมให้อีกตัว

ส. ตัวที่เจ็ด สร้างสรรค์ครับ

 

ครูอ๋อยครับ

ยังไม่ทันไรก็ลืมโน่นลืมนี่แล้ว

ขอบคุณครับที่คิดถึงกัน

 

สวัสดีค่ะ

กลับมาอ่านซ้ำ ๆ

ความคิดเกิดขึ้นตามบริบทค่ะ

ขอขอบคุณค่ะ

 • สุดยอดเลย 5 ส
 • เอางานมาส่งครับ
 • วันที่ 5 นะครับ  เป็นคนขี้เกรงใจ อ่อนหวาน มองโลกในแง่ดี มีเหตุมีผล ชอบความเป็นอิสระเสรี ไม่ชอบถูกบังคับ ยอมรับความจริงที่เกิดขึ้น  เป็นช่างเอาอกเอาใจโดยเฉพาะกับคนที่ถูกใจละก็เต็มที่เลย
 • นี่เป็นของคนหนุ่มสาวนะครับ....อิอิ.อิ
 • ขอบคุณที่ไปใช้บริการ ยินดีรับใช้ครับ

ขอบคุณครับคุณครูคิม

ความคิดบรรเจิด

ความคิดเรื่อยเปื่อย

มาเที่ยวบ่อย ๆ นะครับ

คุณไข่ค่ะ

เอาเรื่องดีๆ มาฝาก ไปอ่านแล้วเอามาใช้งานกันค่ะ

 • Safety Talk...ฉบับญี่ปุ่น...KYT
 • แม่อุ๊ยคิมมาแอ่วเจ้า

  มาอ่านและหาความหมายที่ตรงใจ กระทัดรัด  เ

  พราะจะเอาไปใช้กับ  ละอ่อนน้อย ๆ

  ขอบคุณเจ้า

  ท่านอาจารย์ประจักษ์ครับ

  • ขอบคุณมากครับ
  • วันที่ 5 เป็นคนขี้เกรงใจ อ่อนหวาน มองโลกในแง่ดี มีเหตุมีผล ชอบความเป็นอิสระเสรี ไม่ชอบถูกบังคับ ยอมรับความจริงที่เกิดขึ้น  เป็นช่างเอาอกเอาใจโดยเฉพาะกับคนที่ถูกใจละก็เต็มที่เลย
  • โดนใจ
  • ใช่เลย
  • ใช้ได้กับวัยรุ่นตอนปลาย ๆ ได้ครับ

  พี่ดาวฯ

  ขอบคุณครับ

  ไปอ่านมาแล้ว KYT

  น่าปรับนำมาใช้กับการทำงาน "คิดก่อนพูด"

  สวัสดีค่ะนำนักเรียนปฏิบัติตามหลัก 5 ส. เริ่มต้นดี แต่ลงท้ายไม่ยั่งยืน คงเพราะว่าไม่มีแนวร่วม เห็นแล้วน่าอยู่มาก สวยงามสมกับคนเมืองเชียงใหม่ค่ะ

  สวัสดีครับครูคิม

  ครูคิมมาหาวิชามารปราบผีหรือครับ

  เชิญตามสบายครับ

  ดีมากๆเลยคับ ได้สาระมากๆเลยคับ ว่างๆก็เข้ามา แสดงความคิดเห็นให้บ้างเด้อ

  มาหาบรรยากาศดี ๆ แถวเจียงใหม่...เจ้า

  ให้รู้สึกสบายตา สบายใจ

  จิตใจจะได้อ่อนโยนค่ะ

  สวัสดีครับ อ.รุจี

  การทำกิจกรรม 5ส ต้องร่วมมือกันหลายฝ่าย ต้องร่วมแรงร่วมใจ

  แรก ๆ ก็เหนื่อยหน่อย

  พอเห็นเป็นรูปเป็นร่างก็วางไม่ลงเหมือนกัน

  ขอบคุณครับที่แวะมาทักทาย

   

  + หวัดดีค่ะท่านพี่ไข่....

  + คิดถึงค่ะ...แต่ช่วงนี้จิตตกค่ะ...

  + เพิ่งหาเจอค่ะ...เลยคิดได้ว่าไม่มาเยี่ยมท่านพี่หลายวัน...

  + คิดได้ก็มาเลย...

  คุณสุนทรครับ

  • ขอบคุณครับที่แวะมาทักทาย
  • การทำอะไรที่มีประโยชน์
  • ทำให้เรามีความภูมิใจในตัวเรามากครับ

  + พี่ไข่เจ้าขา...

  + อยากเห็นบรรยากาศบ้านดอนค่ะ..

  + พี่พริ้วคงถูกใจและหนุกหนากับการกลับถิ่นเกิดของพ่ออย่างมากเลยใช่ไหมค่ะ...

  + รอ รอ ค่ะ...รอดูชมบ้านดอนค่ะ...

  + พี่ไข่ ๆ อย่าลืมตามไปเชียร์น้องสาวของพี่ไข่ ที่นี่ ค่ะ

  ครูอ๋อยครับ

  ไปบ้านดอนคราวนี้

  เจอแต่ฝน

  ไม่ได้ออกไปท่องเที่ยวที่ใหนเลย

  วันนี้พี่แพรวหลับแล้ว

  เพราะพรุ่งนี้เช้าพี่แพรวกับแม่จะไปเที่ยวแถว ๆ บ้านปู่เย็น

  บ้านลุงบรรหาร ฯลฯ

  ถ้ามีภาพแล้วจะนำมาฝาก

  + พี่ไข่ เข้าไปแล้ว..ความคิดเห็นที่ 66. นะค่ะ...

  + อ่านแล้วกลับมาเล่าให้อ๋อยฟังด้วย...ไม่งั้นมีงอนค่ะ...

  สวัสดีคะ..ตามมาขอบคุณ และมาเยี่ยมคะ

  ขอบคุณสำหรับความรู้ ดีดี สำหรับ กิจกรรม 5ส เจ้า

  เอื้องแสงเดือน

  ขอบคุณครับที่แวะมาดูกิจกรรม 5ส

  พัฒนา และปรับปรุงไปเรื่อย ๆ ไม่มีวันสิ้นสุด

  รอลุ้นรางวัลปลายปีครับ

  ครูคิม คห. 23

  มาเที่ยวบ่อย ๆ นะครับ

  จะทำให้จิตใจดี

  คุณแม่น้องแอมแปร์ คห. 28 และ30

  อ่านแล้วดี สุดยอดครับ

  ขอให้ครูอ๋อยทำวิจัยในชั้นเรียนต่อไป

  มีประโยชน์กับเด็ก ๆ มาก

  และกับตัวครูเองด้วยครับ

  นอนดึกจังเลยค่ะ

  พรุ่งนี้ป่วยก็ไม่ได้

  มีประชุมพีอาร์งานบุ๊คแฟร์นะคะ

  อย่าลืม..

  สวัสดีค่ะ

  พี่คิมมาติดตามดู 5 ส ค่ะ

  มีเด็กน้องนักเรียนคนหนึ่งเล่าให้พี่คิมฟังว่า

  ที่โรงเรียนของน้องเขาพัฒนาด้วยกิจกรรม 5 ส

  คณะกรรมการมาตรวจประเมิน  ถึงกับค้นดูลิ้นชัก ว่ามีเศษกระดาษหรือไม่  และน้องเขาบอกว่า "ครูกำชับไม่ให้มีแม้แต่ขี้ผง"

  สุดยอดเลยค่ะ

  คุณวัชราและครอบครัวสบายดีนะคะ

  พี่ดาวฯ ครับ

  พี่ดาวฯ ก็นอนดึกเหมือนกันนะ

  ระวังเป็นหมีแพนด้านะครับ

  โอ วันนี้มีประชุมทีมพีอาร์ งาน CMU Book Fair ครั้งที่ 15

  ตกข่าว

  ขอบคุณครับ

  บ่ายโมงครึ่งนะครับ

  ครูคิมครับ

  5ส นี่สุดยอดจริง ๆ ครับ

  แรก ๆ ผมก็คิดอยู่ในใจว่ากลุ่มดาหลาฯ เห็นทีจะไปไม่ถึงดวงดาว

  แต่เอาเข้าจริง ๆ สุดยอดครับ

  สมาชิกเกือบทุกคนให้ความร่วมมือดีมากครับ

  ปิดเทอมครูคิมได้พักผ่อนนะครับ

  พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
  ClassStart
  ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
  ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
  ClassStart Books
  โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท