เอกสารชุดกิจกรรมที่  1  เรื่อง  งานและการเกิดงาน นี้  ประกอบด้วย ชุดกิจกรรมที่  1.1- 1.3   เรื่อง  ความหมายของงาน  ชุดกิจกรรมที่ 1.4  เรื่อง  การเกิดงาน   และชุดกิจกรรมที่  1.5  เรื่อง 

การหาค่าของงาน   แบบบันทึกกิจกรรม  ใบความรู้เรื่อง งานและการเกิดงาน  และแบบทดสอบ

ก่อนเรียนและหลังเรียน  ซึ่งในการทำกิจกรรม  นักเรียนควรทำตามขั้นตอน  ดังนี้              

1.  แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม    ละ  5-6  คน  คละเด็กเก่ง  ปานกลาง และอ่อน                                                         

2.  เลือกหัวหน้ากลุ่ม  และเลขานุการกลุ่ม                                                                                                               

3.  หัวหน้ากลุ่มแจ้งบทบาทหน้าที่หัวหน้ากลุ่ม  เลขานุการกลุ่ม  และสมาชิกของกลุ่มให้สมาชิกได้รับทราบ

4.  นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน

5.  นักเรียนรับชุดกิจกรรมจากครูผู้สอน  พร้อมสำรวจรายการวัสดุอุปกรณ์ในชุดกิจกรรม

ว่ามีอุปกรณ์ครบตามรายการอุปกรณ์หรือไม่  ถ้าไม่ครบให้รีบแจ้งครูผู้สอน

6.  สมาชิกในกลุ่มทุกคนร่วมกันวางแผนการทำกิจกรรมตามขั้นตอนและให้เสร็จทันตามระยะเวลาที่กำหนด

7.  นักเรียนปฏิบัติตามชุดกิจกรรม  บันทึกผลตามแบบบันทึกกิจกรรม  ตอบคำถามตามแนวคำถามสู่การอภิปรายสรุปผล  เสร็จแล้วส่งครูผู้สอนเพื่อตรวจให้คะแนนต่อไป

8.  นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน  จำนวน  10  ข้อ