บทกลอนเชิดชู ครู บุคลากร สพท.สพ.๒ อำลาชีวิตราชการ

พิสูจน์

บทกลอนเชิดชูครู บุคลากร สพท.สพ.๒

อำลาชีวิตราชการ ปี ๒๕๕๑

 

ในชีวิต ราชการ ผ่านวิถี                                     การสร้างสรรค์ สิ่งดี มีคุณค่า

ขอจารึก ความดี นี้ตรึงตรา                                 ในอุรา ชาวเขตสอง ของสุพรรณ

สพท.สพ.สอง เรามองเห็น                                  ความดีเด่น งดงาม ความมุ่งมั่น

ปฏิบัติ ราชการ งานสำคัญ                                 จนถึงวัน อำลา ให้อาลัย

ผู้บริหาร สพท. ขอบูชิต                                      รองฯวรฑิต หุ่นหล่อ ขอเลื่อมใส

ท่านรองฯนนท์ วิจารณ์วงศ์ คงแจ้งใจ                  ฝากผลงาน ยิ่งใหญ่ ให้ยินยล

ทั้งผอ.โรงเรียน เพียรสร้างศิษย์                           ทุ่มอุทิศ บริหาร งานเกิดผล

พัฒนา เข้าตา ประชาชน                                    งานสร้างคน ผุดผ่อง ไม่หมองมัว

ท่านผอ. วีระศิลป์ ลับบัวงาม                                 ชื่อลือนาม พิธีกร กระฉ่อนทั่ว

วิชาการ เกรียงไกร ไผ่โรงวัว                               เด็กไม่กลัว ปัญหา กล้าทำดี

ท่านผอ.สมศักดิ์ มั่นสวัสดิ์                                   ผอ.นักปฏิบัติ สมศักดิ์ศรี

วัดบางสาม ก้าวหน้า มาทุกปี                               ผอ.มี วิธี เข้าถึงคน

ท่านผอ.ไพบูลย์   ชาวกงจักร                              ท่านรู้หลัก สร้างศิษย์สุข ทุกแห่งหน

โรงเรียนวัด วังตะกู ดูน่ายล                                 ริมถนน มาลัยแมน แสนงดงาม     

เพราะผอ.สมาน ดอกไม้ขาว                               วัดท่ากุ่ม พริ้งพราว คนกล่าวถาม

เป็นที่พึ่ง ศิษย์ครู อยู่ทุกยาม                               เพียงเอ่ยนาม ผอ. ก็อุ่นใจ

ท่านผอ.ดิเรก คชชะนี้                                        โป่งพรานอินทร์ รู้ดี เป็นผู้ให้

พัฒนา โรงเรียน เปลี่ยนแปลงไป                        จนก้าวไกล คุณธรรม นำปัญญา

ท่านผอ.สุพจน์ จันทร์โอกุล                                 นำเกื้อหนุน ไผ่ตาโม้ โตเต็มค่า

เด็กเก่งดี มีสุข ทุกเวลา                                       แก้ปัญหา คิดเป็น เห็นผลงาน

ผอ.บางลี่วิทยา สง่านัก                                        นามประจักษ์ ปานอินทร์ ยินโจษขาน

ศูนย์เครือข่าย ความรู้ สู้จัดการ                           ไอซีที สื่อสาร ดังทั่วไทย

ท่านผอ.กมล โพธิ์ทอง                        วัดสระยายโสมก้อง เกียรติสดใส

ท่านทุ่มเท มากหลาย ทั้งกายใจ                           ยังอยู่ใน อุรา ติดตราตรึง

อีกหลายท่าน ช่วยผอ. บริหาร                            รองผู้อำนวยการ บรรหารหนึ่ง

รองฯวัง มาตย์ศรีพงษ์ คงคะนึง                          แสนซาบซึ้ง รองฯประสาร อยู่นันท์

รองวินัย เกษดี ศรีสง่า                                       สองพี่น้องวิทยา ชื่อลือลั่น

ขยับกรับ ขับเสภา คราสำคัญ                            น้ำเสียงขั้น  ศิษย์ครูแจ้ง แห่งบางซอ

โรงเรียนวัดหนองพันเทาพริ้งเพราสม                รองฯดำรงค์ พัดลม ท่านเติมต่อ

วัดบางสะแก ผุดผ่อง รองผอ.                            สมนึก บัวผัน ก่อสานงานดี

รองฯสมศักดิ์ ชีวสุขานนท์                                 ท่านเป็นคน ใจกว้าง ในบางลี่

บริการ เลื่องลือ ฝีมือมี                                      ต่อแต่นี้ คงบ่นหา คราห่างกัน

จากฝ่าย บริหาร สู่งานสอน                               ประนมกร ไหว้ครู ผู้สร้างสรรค์

คราวอำลาราชการ ผ่านชีวัน                             ทุกคนนั้น ต่างล้วน ควรวันทา

ครูสุนทร กิตติพิทักษ์ นี้                                     สอนเคมี เก่งดนตรี ดีนักหนา

อุบลวรรณ ธารวาศน์ สอนธรรมา                       ครูบางลี่วิทยา ทั้งสองคน

ครูปารีส ครูไพเราะ ศรีวิเชียร                            สอนนักเรียน สองพี่น้อง ไม่เคยบ่น

ครูสมบัติ คุ้มฉายา สอนน่ายล                            ท่านมีกล วิธี ดีมากมาย

ครูดำริ สาลี่ประเสริฐ                                         ผู้ก่อเกิด ปัญญา ค่าหลากหลาย

วัดยางสว่างอารมณ์เด็กหญิงชาย                       ฝึกใจกาย จากครู รู้จรรยา

ครูดีบ้านจรเข้สามพัน                                       คือครูนันทา สุภาพร แสวงหา

รพีพรรณ สายทอง ส่องอุรา                               สร้างคุณค่า ความคิด ศิษย์แจ้งใจ

วัดปทุมสราวาสพิลาสหรู                                    ครูวรรณา รักอู่ ผู้สดใส

ครูเพลินพิศ ทองเพชร เด็ดกว่าใคร                   วันเดิม ลำวิไล ครูใจดี

วัดทุ่งคอก บอกค่า ว่าอักโข                                ครูจินดา สุดโต มีราศี

ครูเกสร คนทน ค้นชีวี                                        ศิษย์วัดโบสถ์ ถ้วนถี่ เฝ้าดูแล

ครูสมบัติ เหมือนปอง วัดหนองหลุม                    ชีวิตทุ่ม อย่างครู ผู้แน่วแน่

ครูเครือวัลย์ แสงประเสริฐ มิเปลี่ยนแปร              ยางยี่แส แท้เที่ยง มิเกี่ยงงาน

ครูวันเพ็ญ ธนวรรณ รักษ์ครรลอง                       สอนอู่ทอง คณิต-วิทย์ ศิษย์กล่าวขาน

ครูวารินทร์ บุญสกุล สอนชำนาญ                       อนุบาลวัดดงตาลงานก้าวไกล

วัดทุ่งเข็น บ่นเสียดาย ใจจะขาด                         สำเนียง คนสะอาด ครูผู้ใหญ่

ครูวิเชต อนุช พลับพลาไชย                              ศิษย์อยากให้ ครูอยู่สอน เหมือนก่อนมา

ครูศรณัสม์ ศันสนะพิทยากร                              เป็นครูสอน วิทยาศาสตร์ เก่งนักหนา

อยู่หรรษาสุจิตต์วิทยา                                       แม้อำลา อาลัย ไม่ลืมครู

ชื่อวัดไผ่โรงวัว ดังทั่วถิ่น                                   บังอร อาภาศิลป์ ครูนักสู้

แม่พิมพ์นิคม เพชรศรีชมพู                               ท่านสอนอยู่ วัดหนองหลอด  ยอดแม่พิมพ์

วนิดา เสร็จกิจ จิตครูเยี่ยม                                 บ้านหนองฝ้าย เต็มเปี่ยม น้ำใจปริ่ม

ฉวีวรรณ ตระกูลราษฎร์ มาดแย้มยิ้ม                   วัดบางสะแกอิ่ม สุข เก่ง ดี  

ลักขณา หิรัญรัตน์ วัดช่องลม                             ครูสร้างสม ศิษย์รัก ในศักดิ์ศรี

ครูเฉลิม บุญครอง ผ่องโสภี                                เป็นครูที่ สองพี่น้องวิทยา

สายัณห์ นุชศิริ ครูริเริ่ม                                      ดอนตำลึง ส่งเสริม ศิษย์ใฝ่หา

สุชิน บุญเรืองรอด ยอดครูบา                             ครูคุณค่า อนุบาล พระบรมฯ

ประภาดา พึ่งพานิช ครูจิตขาว                           จากวัดดอนมะนาว แสนสวยสม

ครูชนินทร์ เนียมอินทร์ น่าชื่นชม                        สร้างสังคม บ้านหนองแหน งามแน่นอน

ครูสมชาย สุนทรวิภาต มาดหมายมุ่ง                  ราษฎรบำรุง ถิ่นท่านสอน

ศิริพร ปานสำเนียง บรรหารดอนฯ                     ครูผู้ร่อน ตะแกรงหา ค่าคนดี           

ครูอาภร ผิวเผือด เลือดครูเข้ม                      ร่วมเติมเต็ม หนองพันเทา เขาล้นปรี่              

ดงกะเชา เพราพริ้ง สิ่งมากมี                             ชลอ เกตุสุทธินี้ ครูสร้างมา

วีระวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ น่านิยม                                วัดสว่างอารมณ์ ครูแนวหน้า

อัญชลี จำเนียรกุล ทุนปัญญา                           ศรีเฉลิมเขตค่า ครูสมคำ

เบญจมาศ สุนทรวงษ์ คงศักดิ์ศรี                       พานิชชีวอุปถัมภ์

ครูดวงตา จินดาเวชช์ เกรดชั้นนำ                    วังตะกู ครูทำ ให้เด็กไทย

เชิดชูครู มาครบ นบดวงมาน                            พนักงานบริการ ก็ยิ่งใหญ่

ทั้งนักการ ภารโรง ร่วมโยงใย                            ต่างช่วยให้ การศึกษา ก้าวหน้าเดิน

กาว นนท์ช้าง ดอนคาวิทยา                              อีกเกลี้ยง แก้วจินดา น่าสรรเสริญ

ช่วยอู่ทอง ผ่องใส ให้เจริญ                               วิจิต สีน้ำเงิน ก็น่าชม

พนักงานบริการ บ้านโคกหม้อ              ร่วมเติมต่อ บริการ งานเหมาะสม

สมนึก บุญหนัก รักสังคม                                   บ้านหัววัง ระดม ยอดฝีมือ

วัดโบสถ์ดอนลำแพนแสนโสภี                           คุณสวง ขำดี น่านับถือ

เสนาะ สีสำลี ก็เลื่องลือ                                      บ้านหนองวัลย์เปรียงชื่อ ยังตราตรึง

เฉลียว สุดแก้ว ของ วัดหนองแจง                       ถนัด ใจแก้ว แห่ง บรรหารหนึ่ง

สนับสนุน บริการ แสนซ่านซึ้ง                            ยังคิดถึง ทุกท่าน ผลงานมี

บุคลากร ครู ผู้บริหาร                                        ต่างสืบสาน การศึกษา สมหน้าที่

สพท. เขตสอง สุพรรณบุรี                                 จักจดจำ ความดี ท่านมีมา   

กราบพระไตรรัตนา มาประสิทธิ์                          จตุรพิธพรชัยพิไลค่า

ให้ทุกท่านสมหวังดังจินตนา                               วันอำลาราชการสุขศานติ์เทอญ

 ครูพิสูจน์ ใจเที่ยงกุล

โรงเรียนบางลี่วิทยา

ผู้ประพันธ์

(การสะกดชื่อ สกุล หากผิดพลาดกราบขออภัย แต่งครบชื่อที่ประกาศ ทุกคน แต่ระบบการพิมพ์คอมพิวเตอร์อาจมีการแก้ไขอัตโนมัติ เกรงว่าจะตรวจสอบไม่ทั่วถึง)

 

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ภูมิปัญญาภาษาไทย

คำสำคัญ (Tags)#บทกลอนเชิดชู ครู บุคลากร

หมายเลขบันทึก: 211166, เขียน: 24 Sep 2008 @ 09:13 (), แก้ไข: 21 Jun 2012 @ 13:55 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 17, อ่าน: คลิก


ความเห็น (17)

สวัสดีเจ้าค่ะ พ่อพิสูจน์

พักผ่อนเยอะๆนะค่ะ เดี๋ยวจะน๊อคเหมือนหนูค่ะ รักพ่อที่สู๊ดดดดดดดด อิอิ รักษาสุขภาพด้วยเจ้าค่ะ เป็นกำลังใจให้ค่ะ --->น้องจิ ^_^

เขียนเมื่อ 

ขอบใจน้องจิ...แต่งกลอนเสร็จ..ดีใจจัง..รักษาสุขภาพเช่นกัน

เยี่ยม มาก

เขียนเมื่อ 

คิดได้ไงคะเนี่ย..เยี่ยมยอดเลยค่ะ

เขียนเมื่อ 
  • ขอยืมคำครูแม่มด
  • "คิดได้ไง" อ่านแล้วประทับใจค่ะ
เขียนเมื่อ 

มาชื่นชมกับบทกลอนที่ประทับใจของผู้ที่ถูกกล่าวถึง..ครูแอนได้แต่ชื่นชมค่ะ..แต่ไม่มีพรสวรรค์เอาซะเลยค่ะ

ขอเยี่ยมยอดด้วยคนค่ะ...

เขียนเมื่อ 
  • ชื่นชมบทกลอนด้วยคนครับ
  • ละเอียดมาก
  • ยอดเยี่ยม
  • สมควรเป็นแบบอย่างครับ
  • สบายดีไหมครับอาจารย์
  • คิดถึงๆๆ
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณ ผอ.ประจักษ์ กำลังใจมีให้เสมอมา..ไม่ว่าจะมีตำแหน่งหรือไม่...ผอ.ประจักษ์คือผอ. ในดวงใจ..ของผมตลอดกาลครับ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณ ครูแม่มด ผมใช้เวลาแต่ง ๒ คืน ๑ วัน ครับ ยากมากเพราะต้องบอกชื่อโรงเรียนทุกคน มีทั้ง ผู้บริหาร สพท. ผอ.โรงเรียน รองผอ.โรงเรียน ครู พนักงานบริการ และนักการภารโรง แต่แต่งเสร็จก็ดีใจที่ได้ตอบแทนความดีของทุกท่านครับ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณ หัวหน้าลำดวน ผอ.อนุสรณ์ ผอ.ประจักษ์ จากไปรับตำแหน่งใหม่และพักผ่อน ก็ยังมีหัวหน้าลำดวน ที่เป็นกำลังให้ผมตลอดมาครับ ซาบซึ้งใจครับ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณ ครูแอน ไม่มีพรสวรรค์ มีพรแสวงก็เก่งได้ครับ มีครูที่สอนเพลงอีแซวหลายท่านใหม่ๆก็วานให้ผมแต่งเนื้อให้ แต่เดี๋ยวนี้แต่งกันเก่งๆหมดแล้ว ครับ ขอบคุณอีกครั้งสำหรับกำลังใจ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณ กำลังใจจากคุณครูวรางค์ภรณ์ จะไม่ขอลืมเลยครับ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณครูโย่ง ที่ชมมา เหนื่อยพอสมควรครับกว่าจะแต่งเสร็จ แต่ก็ดีใจที่ได้สร้างความสุขให้คุณครูที่เหน็ดเหนื่อยมาตลอดครับ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณ คนพลัดถิ่น ครูย่อมเข้าใจในครู ผู้มีหน้าที่ปลูกฝัง สั่งสอน ให้อนาคตที่ดีแก่เยาวชนครับ ผมจึงถ่ายทอดความรู้สึกแทนท่านเหล่านี้ครับ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะคุณครูพิสูจน์

เก่งจริงๆครูภาษาไทยท่านนี้ แค่อ่านแต่ชื่อก็ตาลายแล้ว ท่านผูกเป็นกลอน โอ๊ย!ผู้น้อยขอคารวะ