สิทธิในการเบิกค่าใช้จ่าย

สิทธิในการเบิกค่าใช้จ่าย

       กระทรวงการคลังได้เทียบตำแหน่งลูกจ้างเพื่อใช้สิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ดังนี้
1. ลูกจ้างซึ่งดำรงตำแหน่งอยู่ในกลุ่มตำแหน่งที่กำหนดไว้ในหมวดแรงงานและหมวดกึ่งฝีมือ ให้เทียบเท่าข้าราชการผู้ดำรงตำแหน่งระดับ 1
2. ลูกจ้างซึ่งดำรงตำแหน่งอยู่ในกลุ่มตำแหน่งที่กำหนดไว้ในหมวดฝีมือและหมวดฝีมือพิเศษระดับต้นให้เทียบเท่าข้าราชการผู้ดำรงตำแหน่งระดับ 2
3. ลูกจ้างซึ่งดำรงตำแหน่งอยู่ในกลุ่มตำแหน่งที่กำหนดไว้ในหมวดฝีมือพิเศษระดับกลาง ฝีมือพิเศษระดับสูง และฝีมือพิเศษเฉพาะ ให้เทียบเท่าข้าราชการผู้ดำรงตำแหน่งระดับ 3
การเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยงเดินทางและค่าเช่าที่พักในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2534 กำหนดให้ข้าราชการ ผู้ดำรงตำแหน่งระดับ 1-2 ได้รับเบี้ยเลี้ยงประเภท ก. 120 บาท และประเภท ข. 72 บาท  และข้าราชการ           ผู้ดำรงตำแหน่งระดับ 3-8 ได้รับเบี้ยเลี้ยงประเภท ก. 180 บาท และประเภท ข. 108 บาท  กระทรวงมหาดไทยนำระเบียบดังกล่าวมาใช้กับ อปท. เช่นกัน

ข่าวสด (คอลัมน์ท้องถิ่นชวนรู้)  27  มีนาคม  2549

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สรุปข่าวประจำวันของห้องสมุดกรมบัญชีกลางความเห็น (1)

audit03.msu.
IP: xxx.28.35.245
เขียนเมื่อ 
ขอเชิญเข้าร่วมเป็นสมาชิกชุมชนตรวจสอบภายใน มมส.ค่ะ