ว่าที่ร้อยตรีสุวิต ผิวพันคำ


ผลการวิจัย เรื่องค่าใช้จ่ายส่วนตัวนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์
ชื่อโครงการวิจัย: การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์
   มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ประจำปีการศึกษา 2547

คณะผู้วิจัย:     ว่าที่ร้อยตรีสุวิต   ผิวพันคำ  
                      นางสุภาวดี ประดับวงษ์         
                      นางนภาภรณ์  สุวรรณเจริญ   
                                   
ที่ปรึกษาโครงการวิจัย:  ผศ. ดร.ศุภวัฒนากร  วงศ์ธนวสุ 

                                  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ   
บทคัดย่อ
การศึกษาเชิงพรรณนานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2547 โดยศึกษาเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายส่วนตัวของนักศึกษาในแต่ละชั้นปีและศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการของนักศึกษาที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาของนักศึกษา ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายที่นักศึกษาจ่ายให้กับมหาวิทยาลัย ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่เกี่ยวกับการศึกษาและค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่เกี่ยวกับการศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ทั้ง  4 ชั้นปี  จำนวน  230 คน  กลุ่มตัวอย่างได้มาจากการสุ่มแบบแบ่งเป็นชั้นภูมิ เครื่องมือวิจัยเป็นแบบสำรวจ เก็บรวบรวมข้อมูล ระหว่างเดือนสิงหาคม - กันยายน 2548 โดยคณะผู้วิจัยและผู้ช่วยนักวิจัย การวิเคราะห์ ข้อมูลโดยใช้ค่าความถี่ ค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ย

ผลการศึกษาพบว่า ค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่จะต้องจ่ายในแต่ละปีขณะที่ศึกษาอยู่คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตร 4 ปี แยกเป็น ชั้นปีที่ 1 ค่าธรรมเนียมการศึกษา 5,225 บาท ค่าใช้จ่ายส่วนตัว 59,784 บาท คิดเป็นร้อยละ 25.18 ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด ชั้นปีที่ 2 ค่าธรรมเนียมการศึกษา 5,325 บาท ค่าใช้จ่ายส่วนตัว 59,784 บาท คิดเป็นร้อยละ 25.21  ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด ชั้นปีที่ 3  ค่าธรรมเนียมการศึกษา 4,905 บาท ค่าใช้จ่ายส่วนตัว 59,784 บาท คิดเป็นร้อยละ 25.05  ของค่าใช้จ่ายทั้งหมดและชั้นปีที่ 4 ค่าธรรมเนียม       การศึกษา 3,625 บาท   ค่าใช้จ่ายส่วนตัว 59,784 บาท  คิดเป็นร้อยละ 24.56  ของค่าใช้จ่าย ทั้งหมด ดังนั้นเมื่อเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในแต่ละปี ชั้นปีที่ 2 จะมีค่าใช้จ่ายมากที่สุด รองลงมาเป็นชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 3  และค่าใช้จ่ายน้อยที่สุดเป็นชั้นปีที่ 4  รวมค่าใช้จ่ายทางการศึกษาทั้งหมดเป็นเงิน  258,216  บาท

คำสำคัญ (Tags): #uncategorized
หมายเลขบันทึก: 21085เขียนเมื่อ 27 มีนาคม 2006 11:26 น. ()แก้ไขเมื่อ 16 เมษายน 2012 17:06 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (1)

ปรึกษา

ต้องการข้อมูลงานวิจัย ที่ศึกษาเรื่องค่าใช้จ่าย โดยใช้ความรู้ทางสถิติ เช่น การประมาณโดยใช้การถดถอยหรืออัตราส่วน

พอจะมีป่าวค่ะ ถ้ามีรบกวนส่งเข้า เมล์ให้หน่อยนะค่ะ

เพราะต้องทำงานส่ง อาจารย์ค่ะ

ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี