ชุดฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์

การพัฒนาชุดฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์

บทคัดย่อ

 

หัวข้อวิทยานิพนธ์                             การพัฒนาชุดฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   

                                                               ชั้นประถมศึกษาปีที่  3, 

                                                                129  หน้า.   พ.ศ. 2551.

ผู้วิจัย                                                     นางภัชราพร  ปริโยทัย

สาขา                                                      การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน

ประธานกรรมการที่ปรึกษา               ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร. กชกร   ธิปัตดี

กรรมการที่ปรึกษา                               ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยวัฒน์   บุณฑริก

 

 

                     การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ เพื่อพัฒนาชุดฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์    ชั้นประถมศึกษาปีที่  3  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80  และเพื่อเปรียบเทียบความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน   ระหว่างก่อนและหลังใช้ชุดฝึก

                     กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3  โรงเรียนบ้านท่าลาด  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี  เขต  4  ปีการศึกษา  2550  จำนวน  30  คน  ได้มาโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple  Random  Sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  คือ  ชุดฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  จำนวน  16  ชุด  และแบบทดสอบวัดความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์  สำหรับนักเรียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ซึ่งมีความยากง่ายอยู่ระหว่าง  .52  ถึง .80  ค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง  .20  ถึง .64  และค่าความเชื่อมั่น  .86   สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  ค่าเฉลี่ย  ค่าร้อยละ  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และการทดสอบค่า  t

                  

                    ผลการวิจัยพบว่า

                      1.    ชุดฝึก ทักษะการคิดวิเคราะห์    กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   ชั้นประถมศึกษาปีที่   3   มีประสิทธิภาพ    82.20/81.42

                      2.  ความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ หลังการใช้ชุดฝึก สูงกว่าก่อนการใช้ชุดฝึกอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .01

 

                         สถานที่ทำงาน  โรงเรียนบ้านถ่อน  ตำบลท่าลาด  อำเภอวารินชำราบ  จังหวัดอุบลราชธานี

 

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ

คำสำคัญ (Tags)#ชุดฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์

หมายเลขบันทึก: 209576, เขียน: 17 Sep 2008 @ 22:47 (), แก้ไข: 18 Jun 2012 @ 17:43 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ยินดีที่ได้รู้จัก

และขออนุญาตแนะนำกับคุณครูวิทยาศาตร์ที่โรงเรียนของครูคิมนะคะ

ขอเป็นกำลังใจค่ะ