ดูเรื่องการใช้can เวอร์ชั่นเต็มได้ที่ http://www.sirada.net

การใช้ can

 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

เมื่อศึกษาแบบฝึกเสริมทักษะนี้จบแล้ว น้องๆ สามารถ

1.       บอกความหมาย ของคำว่า   Can   ได้ถูกต้อง

2.       สร้างประโยคบอกเล่า  ประโยคคำถาม และประโยคปฏิเสธ ด้วยการใช้  Can 

      ได้ถูกต้อง

แบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน

 

วัตถุประสงค์  เพื่อประเมินความรู้พื้นฐานของนักเรียนเกี่ยวกับเรื่อง   การใช้  Can

คำชี้แจง   ให้แล้วเลือกคำตอบที่เหมาะสมกับภาพที่สุด  

                1.   Can Liza speak English very well?

                       a.   No, she can’t                      b.  Yes, she can.                  

2         The cats __________ run, but they ___________ bark.

       a. can’ t, can                       b. can, cannot

                3. Can Linda ride on a bicycle?

                              a. No, she can not.                           b. Yes, she can                                     

                4.     Can Jeson and John drink beer?

                       a. No, they can’ t.                              b. Yes they can.

                  5.      Ducks__________ swim, but they ___________fly.

                         a. Can, can’t                                     b. can’t, can                                         

                6. My brother can ride on a horse.

                          a. Yes, he can.                                     b. No, he can’t.                   

                7. My mother ___________sing a Thai song.

                 a. cannot                                               b. can

                8.  The girl __________climb the tree.

                   a. can                                                         b. cannot              

                9. Can we row a boat?

                     a. No, we can’t.                                   b. Yes, w e can.

                10.  Can a dog swim in the pool?

                          a. No, it can’t.                 b. Yes, it can.          

          น้องๆ ค่ะ  คำว่า   can    เป็นกริยาช่วย  แปลว่า  สามารถ    หรือ ทำได้  ใช้ได้กับประธานทุกตัว  และไม่มีการเติม  S  ที่กริยานั้นๆ   เราใช้   can   นำหน้าคำกริยาช่องที่ 1

(สิ่งที่ต้องจำคือ คำว่า can  ถ้าเป็นคำนามก็ต้องหมายถึง กระป๋อง นะคะ )

สำหรับในบทเรียนนี้เราจะมาทบทวนเรื่องการใช้  Can   เมื่อทำหน้าที่เป็นคำกริยาเท่านั้นนะคะ

มีลักษณะโครงสร้างของประโยคดังนี้ :

                                ประธาน  +  can  +  กริยาช่องที่  1

                ตัวอย่างเช่น

1.       He can swim .

2.       Marry  can  play the piano.

3.       We  can  play  football .

4.       She  can  dance .

5.       Jam and Tom  can  do their homework.

น้องค่ะ  เรามาเรียนเรื่อง can  ในประโยคปฏิเสธ และ ประโยคคำถามกันต่อ  ..นะคะ..

-  ประโยคปฏิเสธ  ทำได้โดยเติม   not   หลัง  can   ตามรูปแบบประโยคดังนี้.

                ประธาน  +  can  +  not   +กริยาช่อง 1

เช่น         :

                                ประโยคบอกเล่า :  She can cook food.

ประโยคปฏิเสธ :    She  cannot  cook food.

เขียนรูปย่อดังนี้ :    She can’t cook food.

 

ประโยคบอกเล่า :  Lidia can  sing  a song .

ประโยคปฏิเสธ :    Lidia cannot sing a song .

เขียนรูปย่อดังนี้:    Lidia can’t sing a song .
ต่อไปน้องๆ จะได้ศึกษาเรื่องการใช้   Can   ในประโยคคำถาม

-  ประโยคคำถาม ทำได้ง่ายมากค่ะ  โดยการนำ   Can  มาวางไว้หน้าประโยค  แล้วใส่เครื่องหมาย  ?  ท้ายประโยคนั้น  ตามรูปแบบประโยคดังนี้

Can  + ประธาน  + กริยาช่อง 1 +....ส่วนขยาย...+ ?

เช่น

- ประโยคบอกเล่า  He can  ride  a horse.

- ประโยคคำถาม    : Can he  ride a horse ?

- ประโยคบอกเล่า  :    She  can   draw the picture.

- ประโยคคำถาม    :   Can  she draw  the picture?

- ประโยคบอกเล่า  :   They can  dance .

- ประโยคคำถาม    :   Can they dance?  

                ต่อไปน้องเราจะได้ศึกษาเรื่องการตอบคำถามที่ขึ้นต้น  Can ซึ่งสามารถตอบได้ด้วย

Yes   หรือ    No   ดังรูปประโยคต่อไปนี้

-          Yes  +  ประธาน  +  Can

-          No   +  ประธาน  +  can not

เช่น

คำถาม  :   Can you drive a car?

คำตอบ :   Yes, I can.

             :   No,   I cannot.  

                      หรือรูปย่อ   :  No, I can’t.

คำถาม  :   Can she play badminton?

คำตอบ :   Yes, she can.

             :   No, she cannot.  

                      หรือรูปย่อ   :  No,   she can’t.

            ไม่ยากเลยใช่ไหมค่ะ  ต่อไปลองทำแบบฝึกดูนะคะ

แบบฝึกหัดที่  1

จงเปลี่ยนประโยคต่อไปนี้ให้เป็นประโยคปฏิเสธ

 

1. The cow __________ fly.

a. no                                       b. don’t

c. not can                               d. can not

2.  A snake_________ walk.

a. can’t                                   b. not

c. no can                                d. can

 

3.  The birds _________ drive a car.

a. can not                               b. doesn’t

c. can                                      d. not can

4.  The baby _________ ride a horse.

  a. can                                     b. can not

 c. can no                              d. no can

5. We__________ sing this song because it’s too long.

  a. not                                    b. can

  c. can’t                 d. not can

   

แบบฝึกหัดที่  2

จงเปลี่ยนประโยคต่อไปนี้ให้เป็นประโยคคำถาม

 

 

                1. _________she play basketball?

                                a. Can she play basketball?                                b. can she play basketball?

                                c. Do she play basketball?                  d. No, she play basketball?               

2.  _________you go to the party tonight?

                a. Can’t I go to the party tonight?                   b. No, I go to the party tonight?

                c. Don’t I go to the party tonight? d. Can I go to the party tonight?

3. The cats can swim.

                                a. Is the cats can swim?                                      b. Does the cats can swim?               

c. Can the cats swim?                                         d. Can the cats not swim?

4. He can play computer.

                                a. Are he can play computer?                           b. Do he can play computer?                                            c. Can he play computer?                                            d. Am he can play computer?

5. _________you speak English very well?

a. Is                         b. Can                   

c. Does                   d. Are    

แบบประเมินผลตนเองหลังเรียน

 

วัตถุประสงค์  เพื่อประเมินความก้าวหน้าของนักเรียนเกี่ยวกับเรื่อง   การใช้  Can

คำชี้แจง   จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด  

                1.   Can Linda ride on a bicycle?

                         a.   No, she can’t   .               b.  Yes, she can.                  

2         The cats __________ run, but they ___________ bark.

      a. can’ t, can                        b. can, cannot

                3. Can Liza speak English very well?

                        a. No, she can not.                  b. Yes, she can.