จิตวิทยาการเรียนรู้ที่เกี่ยวกับการออกแบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

จิตวิทยาการเรียนรู้ถือว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นในการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยมาก

1. ความสนใจและการรับรู้อย่างถูกต้อง(Athention and Perception)

2. การจดจำ(Memory)

3. ความเข้าใจ(Comprehension)

4. ความกระตือรือร้นในการเรียน(Active Learning)

5. แรงจูงใจ(Motionration)

6. การควบคุมบทเรียน(Learner Control)

7. การถ่ายโอนความรู้(Transfer of Learning)

8. ความแตกต่างรายบุคคล(Individual Difference)

ในการออกแบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอนให้มีประสิทธิภาพ ผู้ออกแบบต้องคำนึงถึงหลักเกณฑ์การออกแบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ทฤษฎีการเรียนรู้ของมนุษย์ และหลักจิตวิยาการเรียนรู้ของมนุษย์ โดยผู้ออกแบบจะต้องผสมผสานแนวคิดและรูปแบบต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับเนื้อหา โครงสร้างของความรู้ในสาขาวิชาที่จะสร้างเป็นบทเรียนคอมพิวเตอร์ โดยไม่ยึดแนวคิด ทฤษฎีหรือรูปบบ หลักเกณฑ์แบบใดแบบหนึ่งเพียงอย่างเดียว การผสมผสานประยุกต์และดัดแปลง จะทำให้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่มีประสิทธิภาพความวัตถุประสงค์การเรียนรู้

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ทรงสวาท ใจมูล_G3ความเห็น (0)