1. ทฤษฎีพฤติกรรมนิยม (Behaviorism)เชื่อว่ามนุษย์และการเรียนรู้ของมนุษย์เป็นสิ่งที่สามารถสังเกตได้จากพฤติกรรมภายนอกโครงสร้างบทเรียนในลักษณะเชิงเส้นตรง (Linear) โดยผู้เรียนทุกคนจะได้รับการเสนอเนื้อหามในลำดับที่เหมือนกันและตายตัว

2. ทฤษฎีปัญญานิยม (Cognitism) พฤติกรรมมนุษย์เป็นเรื่องของจิตใจ ทำให้เกิดแนวติดเกี่ยวกับการออกแบบมรลักษณะสาขา (Branching) ของคราวเดอร์ (Crowder)

3. ทฤษฎีโครงสร้างความรู้ (Schema Thecry) โครงสร้างภายในของมนุษย์จะมีลักษณะเป็นเหมือนโหนดหรือกลุ่มที่มีการเชื่อมโยงกันอยู่ มนุษย์จะนำความรู้ใหม่ ๆ ไปเชื่อมโยงกับกลุ่มความรู้เดิม (Pre-existing Knowlage)

4. ทฤษฎีความยืดหยุ่นของปัญญา (Cognitive Flxibility Theory) เพื่อตอบสนองโครงสร้างขององค์ความรู้แตกต่างกัน