การประยุกต์การแพทย์แผนไทยในการดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาลและชุมชน

ใครมีการประยุกต์การแพทย์แผนไทยในการดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาลและชุมชนบ้างขอคำชี้แนะในการดูแลหน่อยครับ

การแพทย์แผนไทย

                หมายถึง กระบวนการทางการแพทย์เกี่ยวกับการตรวจ วินัจฉัย บำบัด รักษา ป้องกัน หรือการส่งเสริม ฟื้นฟูสุขภาพ ของมนุษย์ หรือสัตว์ การผดุงครรภ์ การนวดไทย รวมตลอดถีงการเตรียมยาและผลิตยาแผนไทย โดยอาศัยความรู้หรือตำราที่ได้ถ่ายทอด และพัฒนาสืบต่อกันมา

การแพทย์แผนไทยประยุกต์

                หมายถึง  ความรู้ทางการแพทย์แผนไทย  ความรู้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ และคลินิกเบื้องต้น ทักษะการซักประวัติ  ตรวจร่างกาย การวินิจฉัยแยกโรค การให้การรักษา การฟื้นฟูสภาพผู้ป่วย การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันปัญหาสุขภาพ การให้คำแนะนำหรือส่งต่อผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์            

สาเหตุการเกิดโรค

นอกเหนือจากความเชื่อเกี่ยวกับสิ่งที่เหนือธรรมชาติ การแพทย์แผนไทยเชื่อว่าสาเหตุแห่งการเจ็บป่วยเกิดจากอิทธิพล
ดังต่อไปนี้
                1. มูลเหตุธาตุทั้ง 4 (ธาตุสมุฏฐาน)
                2. อิทธิพลของฤดูกาล (อุตุสมุฏฐาน)
                3. อายุที่เปลี่ยนไปสามวัย(อายุสมุฏฐาน)
                4. ถิ่นที่อยู่อาศัย (ประเทศสมุฏฐาน)
                5. อิทธิพลของกาลเวลาและสุริยจักรวาล (กาลสมุฏฐาน)
                6. พฤติกรรมที่เป็นมูลเหตุก่อโรค ซึ่งมี 8-12 ประการ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ครูพยาบาลกับการเรียนการสอนความเห็น (0)