ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

1. ทฤษฎีพฤติกรรมนิยม (Behavisorism)เชื่อว่า มนุษย์และการเรียนรู้ของมนุษย์เป็นสิ่งที่สามารถสังเกตได้จากพฤติกรรมภายนอกโครงสร้างบทเรียนในลักษณะเชิงเส้นตรง (Linear) โดยผู้เรียนทุกคนจะได้รับการเสนอเนื้อหาในลำดับที่เหมือนกันและตายตัว

2.ทฤษฎีปัญญานิยม(Cognitivism)พฤติกรรมมนุษย์เป็นเรื่องของจิตใจ ทำให้เกิดแนวความคิดเกี่ยวกับการออกแบบในลักษณะสาขา(Branching)ของคราวเดอร์(Crowder)

3.ทฤษฎีความสร้างความรู้ (Schema Theory) โครงสร้างภายในของมนุษย์จะมีลักษณะเหมือนโหนดหรือกลุ่มที่มีการเชื่อมโยงกันอยู่ มนุษย์จะนำความรู้ใหม่ ๆ ไปเชื่อมโยงกับความรู้เดิม(Pre-existing Knowledge)

4. ทฤษฎีความยืดหยุ่นทางปัญญา(Cognitive Flexibility Theory) เพื่อตอบสนองโครงสร้างขององค์ความรู้ที่แตกต่างกัน