โครงร่างการทำ cai

  Contact

โครงการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง อาณาจักรสัตว์ สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 4
หลักการและเหตุผล 
การจัดการศึกษาในปัจจุบันได้นำพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 มาเป็นแนวทางในการจัดการศึกษา สถาบันการศึกษาทุกระดับจำเป็นต้องจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ดังนั้น การจัดการเรียนการสอนจำเป็นอย่างยิ่งต้องให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ประสิทธิภาพ และเทคโนโลยี เพื่อการศึกษาอย่างเพียงพอ จัดให้มีแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน
อาณาจักรสัตว์ เป็นเนื้อหาส่วนหนึ่งของสาระการเรียนรู้พื้นฐานวิทยาศาสตร์ ระดับช่วงชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาตอนปลาย) แต่การศึกษาในรายวิชานี้ยังประสบปัญหา อุปสรรคหลายประการเนื่องจากเนื้อหาสาระส่วนใหญ่ อยู่ในรูปนามธรรมมากกว่ารูปธรรม ทั้งยังมีคำศัพท์ภาษาอังกฤษมากยากต่อการจดจำ และในกระบวนการจัดการเรียนการสอนปัจจุบันยังคงใช้สื่อประเภทแผ่นภาพ ประกอบการเรียนการสอนทำให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาวิชาได้ยาก แนวทางแก้ไขปัญหาแนวทางหนึ่งคือการนำเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้พัฒนาการเรียนการสอนคือการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน และนอกจากจะช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าวแล้วยังเป็นการปฏิบัติ และดำเนินการ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 9 เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาตามมาตรา 65 ให้มีการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและทักษะในการผลิต รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม มีคุณภาพและประสิทธิภาพและมาตรา 66 ให้ผู้เรียนมีสิทธิได้รับการพัฒนาขีดความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในโอกาสแรกที่ทำได้ เพื่อให้มีความรู้และทักษะเพียงพอที่จะใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต (วิชัย ตันศิริ,2543 หน้า 104) เป็นผลทำให้การเรียนการสอนในปัจจุบันนี้ ได้มีการนำเอาคอมพิวเตอร์ช่วยสอน มาช่วยในการเรียนการสอนเนื่องจากคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ครูเพิ่มประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลในการเรียนการสอนดีขึ้น เพราะครูสามารถใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนในการสอน การทบทวน การทำแบบฝึกหัด การทำแบบทดสอบ และการวัดผล สามารถจัดการสอนโดยเรียงลำดับความยากง่ายโดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนมีความพร้อมในการเรียนตลอดเวลา และยังสามารถทบทวนบทเรียนได้ทุกโอกาสนอกจากนั้นคอมพิวเตอร์ช่วยสอนยังสามารถโต้ตอบและแสดงผลลัพธ์ได้ทันทีในลักษณะข้อความ ภาพ เสียง และภาพเคลื่อนไหว นักเรียนจะรู้สึกตื่นเต้นเร้าใจ ซึ่งเป็นส่วนที่ทำให้เกิดการเรียนรู้ได้อย่างสนุกสนาน (สุกรี รอดโพธิ์ทอง,2530 หน้า 2-3 อ้างถึงจาก จุฑามาศ ชัญญะพิเชษฐ์, 2544 หน้า 3 )

ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 คณะผู้ศึกษาค้นคว้าจึงมีความสนใจที่จะสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง อาณาจักรสัตว์ สำหรับนักเรียน ระดับช่วงชั้นที่ 4 กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนสาระการเรียนรู้สาระวิทยาศาสตร์ ระดับช่วงชั้นที่ 4 เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้เรื่อง อาณาจักรสัตว์ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และแก้ปัญหาการใช้สื่อประกอบการเรียนการสอนในปัจจุบัน
วัตถุประสงค์
1. ผู้เรียนสามารถระบุเกณฑ์ที่สำคัญในการจำแนกสัตว์ออกเป็นหมวดหมู่ใหญ่และหมวดหมู่
ย่อยได้
2. ผู้เรียนสามารถจำแนกสัตว์ออกเป็นหมวดหมู่ได้
3. ผู้เรียนสามารถสรุปความสำคัญของสัตว์แต่ละไฟลัมได้

จุดมุ่งหมาย
1. เพื่อสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องอาณาจักรสัตว์ สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
2. เพื่อช่วยในการจัดการเรียนการสอนของครู และเร้าความสนใจของผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้อย่างสนุกสนานและมีความสุข
3. เพื่อให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ทำให้เกิดความสนใจใคร่รู้และไม่เกิดความเบื่อหน่ายต่อบทเรียนที่เนื้อหามากและมีความยากต่อการจดจำ
ขอบเขต

เป็นการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง อาณาจักรสัตว์ สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ข้อตกลงเบื้องต้น

ผู้เรียนที่เรียนผ่านบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง อาณาจักรสัตว์ สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จะต้องมีความรู้พื้นฐาน ในการใช้คอมพิวเตอร์มาก่อน
วิธีดำเนินการ
1. ประชุมวางแผนงาน , ศึกษากลุ่มเป้าหมาย,ศึกษาเนื้อหา , วิเคราะห์เนื้อหา , กำหนดขอบเขต
เนื้อหา , เลือกหัวข้อเรื่อง
2. ศึกษาวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและวัตถุประสงค์ของเนื้อหา
3. เสนอหัวข้อและรับคำแนะนำจากอาจารย์ที่ปรึกษา
4. ศึกษาทฤษฎีการเรียนรู้ ทฤษฎีการสอน ทฤษฎีประมวลสารสนเทศการออกแบบบทเรียน
โปรแกรม ทฤษฎีการออกแบบกราฟิก
5. ศึกษาวิธีการ กระบวนการผลิตและเทคนิคการผลิต
6. ขั้นออกแบบ กระบวนการ ระบบที่จะใช้ในการพัฒนา เขียนโครงสร้างเนื้อหาบทเรียน
7. ผลิตบทเรียน
8. ทดลองใช้กับกลุ่มย่อย
9. วัดความคิดเห็น / เจตคติ ผลย้อนกลับ
10. ประเมินผล
11. ขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ
12. ปรับปรุง
13. นำไปเผยแพร่ (ส่งอาจารย์)
ผู้รับผิดชอบ
1. นางชนิดาพร ขวัญจำเริญ รหัสนิสิต 47093141
2. น.ส.ธนิตา ชาติวุฒิ “ 47093257
3. น.ส.นิภาพร จันเสนา “ 47093372
4. น.ส.วีนัส สนโต “ 47093620
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้เรียนสามารถเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง อาณาจักรสัตว์ สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที 4 ได้อย่างสนุกสนาน
2. ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา)
3. ผู้เรียนมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย
4. ผู้เรียนสามารถระบุเกณฑ์สำคัญในการจำแนกสัตว์ออกเป็นหมวดหมู่ใหญ่และ
หมวดหมู่ย่อย
5. ผู้เรียนสามารถจำแนกสัตว์ออกเป็นหมวดหมู่ได้
6. ผู้เรียนสามารถสรุปความสำคัญของสัตว์แต่ละไฟลัม
7. ผู้เรียนสามารถจำและท่องศัพท์เกี่ยวกับเรื่องอาณาจักรสัตว์ได้
แนวทางประเมินโครงการ
1. ประเมินจากผู้เรียนโดยใช้แบบสอบถามเจตคติ และแบบทดสอบความรู้
2. ประเมินความสามารถของผู้เรียนโดยใช้แบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน
3. นำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาบทเรียน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
เรื่อง อาณาจักรสัตว์
สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 
                             
โดย

ชนิดาพร ขวัญจำเริญ 47093141
ธนิตา ชาติวุฒิ 47093257
นิภาพร จันเสนา 47093372
วีนัส สนโต 47093620
 
เสนอ
 
ดร.รุจโรจน์   แก้วอุไร
 
เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา 355542 การออกแบบและพัฒนาคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
มหาวิทยาลัยนเรศวร

Posted in Gotoknow GotoKnow By  In ธนิตา ชาติวุฒิ

Post ID: 20838, Created: , Updated, 2012-06-21 11:17:39+07:00 +07 Asia/Bangkok, License: All Rights Reserved, Comments: 2, Read: Click

Tags #คอมพิวเตอร์ช่วยสอน

Recent Posts 

Comments (2)

ทินกร
IP: xxx.164.239.18
Written At 

รับทำสื่อการสอนCAI คอมพิวเตอร์ช่วยสอน E-learning สำหรับครูอาจารย์ที่ต้องการทำอาจารย์ 3 หรือผู้ที่สนใจอื่นๆ

โดยใช้โปรแกรม

-Adobe Flash

-Authorware

-Adobe Captivate

-Camtasia

โดยมีระบบหลักๆคือ ข้อสอบ/ตรวจสอบคะแนน/ลงชื่อเข้าเรียน และอื่นๆ

ราคาตามจำนวนหน้าและโปรแกรมที่ใช้ในการทำ

.......ไม่มีมัดจำงานเสร็จค่อยจ่ายเงิน....

สนใจโทรมาคุยกัน

[email protected],0833489894 (ทิน)

พรนิภา
IP: xxx.207.170.200
Written At 

https://www.facebook.com/Authorware.cai

รับงาน ด้วย Program Authorware,Power point ,Microsoft word,รับพิมพ์เอกสาร,ปริ๊นเอกสาร

บริการทั่วไทย ติดต่อได้24 ชม.

1) รับทำ CAI,E-Learning,E-book,Learnsquare,สื่อการสอน,คอมพิวเตอร์ช่วยสอน

2) รับงานพิมพ์,รับจ้างพิมพ์ รายงาน เอกสารทั่วไป

3) ทำข้อสอบ pre-test post-test, เฉลย,เนื้อหาบทเรียนและแก้ไขงานเพื่อเสนออาจารย์ หรือ ที่ประชุม

4) สามารถนำภาพเคลื่อนไหว,เสียง,วีดีโอ,ไฟล์Flashลงในโปรแกรมได้

5) สร้างปุ่มควบคุมการทำงานต่างๆได้ตามความต้องการ

6) วางระบบการเชื่อมโยงแบบ Frameworkหรือแบบต่างๆ

7) สามารถจัดทำข้อสอบหลายๆชุดโดยคะแนนไม่รวมกัน,Random ข้อสอบ

ในกรณีรับพิมพ์งานลูกค้า สามารถส่งงานเป็นไฟล์ Scan มาเพื่อให้พิมพ์ได้หรือส่งหนังสือเป็นEMSมาได้

ส่งข้อมูลได้ที่: [email protected]

สอบถามเพิ่มเติม : { 0 9 5 - 7 6 1 6 9 5 9 }