ข้าพเจ้าชื่อ นายชาญชัย  วิเศษสุมน เป็นครูสอนที่ วิทยาลัยการอาชีพแม่สอด  

สอนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพและระดับประกาศนีบัตรวิชาชีพชั้นสูง

สอนในคณะวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน

รายวิชาที่ข้าพเจ้าสอน

งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น การจัดการสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม

ซึ่งปัจจุบันข้าพเจ้าได้ได้ศึกษาหาความรู้ต่อโดยการศึกษาต่อระดับปริญญาโท  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ชั้นปีที่ 1 ชึ่งในความรู้ที่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะนำไปพัฒนาการสอนที่ข้าพเจ้าทำการสอนอยู่

ความคาดหวังว่า

          ต้องการนำความรู้ที่ได้จากการเรียนการสอนในวิชาคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาไปปรับใช้ในการเรียนการสอนที่ข้าพเจ้าทำการสอนอยู่ โดยเฉพาะคอมพิวเตอร์ช่วยสอน(CAI)ที่ข้าพเจ้าต้องการที่จะศึกษาเพื่อนำมาใช้การเรียนการสอนมากที่สุด เนื่องจากในการเรียนการสอนสายอาชีพอุปกรณ์และเครื่องมือบางอย่างไม่สามารถที่จะแกะหรือลื้อออกมาให้นักเรียนดูหลักการการทำงานของอุปกรณ์นั้นได้จึงทำให้เกิดปัญหาในการจัดการเรียนการสอนเนื่องจากนักเรียนไม่รู้หลักการและปฏิบัติงานไม่ถูกต้องตามหลักและอาจจะส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุในการปฏิบัติงานได้

         ดังนั้นข้าพเจ้าคิดว่าบทเรียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน(CAI)สามารถที่จะนำมาแก้ไขปัญหาตรงจุดนี้ได้เนื่องจากสามารถที่จะสอดแทรกกราฟฟิกส์ต่างๆเข้าไปในบทเรียนเพื่อให้นักเรียนเห็นหลักการการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆที่ไม่สามารถเห็นได้ด้วยตาเปล่า เช่นทิศทางการไหลของแก๊สและออกซิเจน ในกระบวนการเชื่อมแก๊ส