เมื่อวันที่  19   พฤษภาคม   2519  มีเด็กผู้หญิงเกิด ณ  หมู่บ้านปางป้อม  หมู่ที่ 2  ตำบลลอ  อำเภอจุน  จังหวัดพะเยาเจ้า และชื่อที่พ่อกับแม่ตั้งให้และใช้มาตลอดนะ นางสาวธนิษฐา    รับสิน  เริ่มเข้าเรียนครั้งแรกตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนบ้านปางป้อม  ตำบลลอ อำเภอจุน จังหวัดพะเยา มัธยมศึกษาตอนตอนต้นเรียนโรงเรียนพญาลอวิทยาคมนะ และเรียนต่อในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่โรงเรียนจุนวิทยาคม  อำเภอจุน  จังหวัดพะเยา  จากนั้นได้เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ณ สถาบันราชภัฏเชียงราย  ในวิชาเอก การศึกษาปฐมวัย  เมื่อจบการศึกษาก็ได้มาสอบบรรจุข้าราชการครูที่ จังหวัดกำแพงเพชร  แต่จังหวัดตากได้ขออัตราจากกำแพงเพชร จึงต้องเดินทางมาบรรจุที่โรงเรียนบ้านป่าไร่เหนือ อำเภอแม่ระมาด  จังหวัดตาก

  6  ปีผ่านไปกับประสบการณ์การสอน  ในระดับชั้นอนุบาล  โรงเรียนบ้านป่าไร่เหนือ  อำเภอแม่ระมาด  จังหวัดตาก มีเพื่อนร่วมงานที่น่ารักมากม๊ากจ้า  ยังไม่อยากจะย้ายเลยเจ้า.........

ปัจจุบันกำลังศึกษาต่อในระดับ ปริญญาโท  สาขา หลักสูตรและการสอน ในการศึกษาต่อครั้งนี้เพื่อพัฒนาศักยภาพให้กับตนเองและได้นำสิ่งที่ได้รับไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้กับเด็กของเราด้วยจ้า............