ประวัติที่ไม่ค่อยน่าสนใจ   นางสาวกชกร  นิ่มแสง   ชื่อเล่น น้องรอก  ภูมิลำเนาเดิม  กรุงเทพฯ  เกิดวันที่ 10  ธันวาคม  2518  ปีเถาะ จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ที่โรงเรียนบพิธวิทยา  พระโขนง   และย้ายติดตามมารดาไปอยู่ที่  อำเภอกันทรลักษ์   จังหวัดศรีสะเกษ  เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5 - 6  ที่โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์  เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6  ที่โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา  และเรียนต่ออนุปริญญา   สัตวบาล  ที่ราชภัฎสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์  และก็ต้องอพยพมาอยู่อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก   เรียนต่อระดับปริญญาตรี  ปฐมวัย  ที่ราชภัฎกำแพงเพชร   จังหวัดกำแพงเพชร  ขณะนี้กำลังศึกษาปริญญาโท  สาขาหลักสูตรและการเรียน  สถาบันราชภัฎกำแพงเพชร  ศูนย์อุดมศึกษาแม่สอด

      ปัจจุบันพยายามจนสอบบรรจุเป็นข้าราชการครู  ได้เมื่อวันที่  7  ตุลาคม  2548  ตำแหน่ง  ครูช่วยสอน โรงเรียนบ้านแม่พลู  รับผิดชอบสอนในระดับอนุบาล 1 และ 2 มีนักเรียนจำนวน 80  คน  เป็นชาวกะเหรี่ยง  100%   แต่ก็พยายามใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่  และคิดว่าต่อไปจะพยายามเป็นครูที่ดีที่สุดเท่าที่ตนเองจะทำได้