ICT น่ารู้

ICT น่ารู้ ICT น่ารู้ ict
ICT น่ารู้

โดย ครูอภินันท์ สีสันต์

ก่อนจะได้เรียนรู้เรื่องราวของ ICTน่ารู้ซึ่งเป็นคอลัมน์ใหม่ในสานปฏิรูปฉบับต่อ ๆ ไป

ขอเกริ่นนำเพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน ว่าอะไรคือ ICT กันแน่

· ICT (Information and Communication Technology ) หรือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หมายถึง เทคโนโลยีที่ใช้จัดการสารสนเทศ การสื่อสาร เป็นเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องตั้งแต่การรวบรวมการจัดเก็บข้อมูล การประมวลผล การพิมพ์ การสร้างงาน การสื่อสารข้อมูล ฯลฯ ซึ่งรวมไปถึงการให้บริการ การใช้ และการดูแลข้อมูล

· ที่มาของคำว่า ICT

I - Information = สารสนเทศ, สารนิเทศ, ในบางครั้งหมายถึงข้อมูล

C- Communication = การสื่อสาร

T- Technology = เทคโนโลยี

· การใช้งาน ICT

การใช้ ICT สามารถแบ่งได้ดังนี้

1. การสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต ได้แก่ การค้นคว้าด้วยการใช้ Search Engince เช่น www.google.co.th , www.siamguru.com การค้นคว้าจากแหล่งที่ให้บริการข้อมูลทางด้านการศึกษา

เช่น สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี www.ipst.ac.th , สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม www.dltv.th.org , บ้าน thaigoodview www.thaigoodview.com ,ดิจิตอล ไลบรารี ของ SchoolNet www.school.net.th/library/ , วิชาการ.คอม www.vcharkarn.com

ห้องเรียนเครือข่าย http://oho.ipst.ac.th/Roomnet/ หรือ http://www.thaigoodview.com/netroom/ ฯลฯ

2. การนำข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตมาใช้งาน ได้แก่ เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตโดยตรง , บันทึกมาไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ ,จัดทำในรูป ซีดีออฟไลน์

3. การสร้างแหล่งข้อมูลด้วยตนเอง ได้แก่แหล่งข้อมูลที่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้โดยตรง เช่นถ้าเป็นครูผู้สอนก็เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนมากที่สุด คือ ข้อมูลที่ผู้สอนได้จัดทำขึ้นมาเอง โดยการรวบรวม ค้นคว้า และจัดทำขึ้นมาให้สอดคล้องกับสภาพของผู้เรียน ซึ่งมีวิธีการหลายวิธี เช่น จัดทำสไลด์อิเล็กทรอนิกส์ , จัดทำในรูปบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI), จัดทำในรูปของ HTML หรือ เว็บเพจ , ใช้ TOOL KIT ของ SchoolNet , ใช้ Web Editor สร้าง เช่น โปรแกรม Namo WebEditor ,โปรแกรม Dreamweaver ,โปรแกรม FrontPage ฯลฯ

ICT (Information and Communication Technology ) หรือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการศึกษา

จากนโยบายการปฏิรูปการศึกษาของรัฐบาล มีจุดมุ่งหมายหลักในการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจและสติปัญญา ความรู้และคุณธรรม การศึกษาไทยในยุคปัจจุบันได้ให้ความสำคัญต่อปฏิรูปการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตลอดเวลา ตลอดชีวิต ตามศักยภาพของตนเอง ดังนั้น รูปแบบของการเรียนรู้ก็จะเปลี่ยนไปตามแนวความคิดใหม่ เมื่อผนวกกับพัฒนาการทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว และมีบทบาทสำคัญในการเป็นเครื่องมือที่เอื้อให้เกิดการสื่อสารที่เกิดประสิทธิภาพสูงสุดอันเป็นกระแสหลักของสังคมยุคปัจจุบัน ดังนั้นการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือไอซีที เข้ามาใช้ในกระบวนการเรียนรู้ จึงเป็นแนวทางสำคัญที่จะมาช่วยทำให้การปฏิรูปการเรียนรู้ได้ตามวัตถุประสงค์
การประยุกต์ใช้ ICT เพื่อการศึกษา จะช่วยลดข้อจำกัดต่าง ๆ ของการจัดการศึกษา อาทิ เช่น ลดระยะทาง เวลา บุคลากร และการลงทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานด้านการเรียนการสอน มีการใช้ทรัพยากรร่วมกันได้มากขึ้น สถาบันการศึกษาสมัยใหม่จึงได้พยายามจะพัฒนา ICT เข้ามาใช้เป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดและการเรียนรู้ระหว่างครูกับนักเรียนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ยกระดับการศึกษาให้แก่ผู้เรียน เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาสูงขึ้น
ด้วยเหตุนี้ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน จึงควรเสาะแสวงหาวิธีการ "นำไอซีทีมาใช้เพื่อการปฏิรูปการเรียนรู้"

ข้อมูลจาก : http://www.thaigoodview.com/ict/main/what_ict.htm

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Apinun's blog

คำสำคัญ (Tags)#uncategorized

หมายเลขบันทึก: 20833, เขียน: 25 Mar 2006 @ 15:42 (), แก้ไข: 24 Jun 2012 @ 23:10 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 4, อ่าน: คลิก


ความเห็น (4)

พัฒนะ คำภาพันธ์
IP: xxx.19.42.20
เขียนเมื่อ 

 

   ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษาเรื่องเกียวกับ ICT คือได้รับความรู้มากมายสิงที่ผมไม่เคยรู้ก็ได้รู้ได้รู้เรืองราเกืยวกับ ICT

การสือค้นหาข้อมูลในการทำรายงานจารแล้งที่เชีอถือได้

และการนำขอมูลอินเทอร์เน็ตมาไช้งานได้แก่เชือมต่ออินเทอร์เน้ตโดยตรงมาบันทึกไว้ในเครืองคอมพิวเตอร์และจัดทำในรูปออฟไร

พัฒนะ คำภาพันธ์
IP: xxx.19.42.20
เขียนเมื่อ 

 

   ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษาเรื่องเกียวกับ ICT คือได้รับความรู้มากมายสิงที่ผมไม่เคยรู้ก็ได้รู้ได้รู้เรืองราเกืยวกับ ICT

การสือค้นหาข้อมูลในการทำรายงานจารแล้งที่เชีอถือได้

และการนำขอมูลอินเทอร์เน็ตมาไช้งานได้แก่เชือมต่ออินเทอร์เน้ตโดยตรงมาบันทึกไว้ในเครืองคอมพิวเตอร์และจัดทำในรูปออฟไร

ณัฐพงศ์
IP: xxx.19.42.20
เขียนเมื่อ 

ICT หรือเทคโนโลยีสาระสนเทศ หมายถึง เทคโนโลยีที่สามารถ สื่อสารกันได้ เป้นเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องตั้งแต่การ รวบรวมเก็บข้อมูล การประมวลผล การพิมพ์ การสร้องงาน การสื่อสารข้อมูล  การประยุกต์ใช้ ICT เพื่อการศึกษา เช่น ลดระยะทาง เวลา  และการลงทุน โดยเฉพาอย่างยิ่ง สามารถรถค่าใช้จ่ายในกราดำเนินงานด้านการเรียนการสอน

ธนพล
IP: xxx.19.42.20
เขียนเมื่อ 
ICT หรือเทคโนดลยีสาระสนเทศและการสือสารหมายถึงเทคโนโลยีที่ใช้จัดการสาระสนเทศ การสื่อสารเป็นเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องตั้งแต่การรวบรวมการจัดเก็บข้อมูล การประมวลผล การพิมพ์ หรือการสือข้อมูล ICT เพื่อการศึกษาเพื่อที่จะลดข้อจำกัดต่างๆ ของการจัดการศึกษา เช่น ลดระยะทาง เวลา และค่าใช้จ่าย