กลุ่มมะปราง ส่งโครงการ

ชื่อโครงการ : การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง เส้นทางสีดำ

สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 4

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นายนพรัตน์ คุณศรี, นายเศกสรรค์ ใจดี,

นายสายัน พิมพขันธ์,นางสาวสุนันทา บุญโต

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันได้มีการนำคอมพิวเตอร์มาใช้เพื่อการเรียนการสอนในลักษณะที่เป็นสื่อ เพื่อการถ่ายทอดแทนครูผู้สอนไปสู่ผู้เรียน การนำคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ในการเรียนการสอน หรือที่เรียกว่าคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ( Computer Assisted Instruction ) หมายถึงการนำคอมพิวเตอร์มาใช้เพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนการสอน โดยที่เนื้อหาวิชาแบบฝึกหัดและการทดสอบจะถูกพัฒนาขึ้นในรูปแบบของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ผู้เรียนจะเรียนบทเรียนจากคอมพิวเตอร์ โดยคอมพิวเตอร์จะสามารถเสนอเนื้อหาวิชา เป็นตัวหนังสือ และภาพกราฟิก สามารถถามคำถามรับคำตอบจากผู้อื่น ตรวจคำตอบ และแสดงผลการเรียนรู้ในรูปของข้อมูลย้อนกลับให้แก่ผู้เรียน

ในการจัดสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สาระที่ 5 ความปลอดภัยในชีวิตมาตรฐานที่ พ 5.1 ป้องกันและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ อุบัติเหตุ การใช้ยา สารเสพติดและความรุนแรง ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ได้จัดให้นักเรียนได้เรียนรู้ในระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4 รายวิชา พ 41201 สุขศึกษา หน่วยการเรียน ความปลอดภัยในชีวิต เรื่อง สิ่งเสพติด การจัดกิจกรรม

การเรียนการสอนในชั้นเรียน สื่อการเรียนการสอนมีเพียงรูปประกอบการอธิบาย และไม่มีเนื้อหาในรายละเอียดมากนัก เพื่อให้การเรียนการสอนน่าสนใจ และนักเรียนได้รับความรู้มากยิ่งขึ้น ควรมีบทเรียนสอนเสริมความรู้ บทเรียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ก็เป็นทางเลือกหนึ่งในกลุ่มจึงได้มีแนวคิดการจัดทำ บทเรียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง สิ่งเสพติด เพื่อให้เป็นแหล่งการศึกษาค้นคว้า ในรายวิชานี้

วัตถุประสงค์

1. เพื่อศึกษาองค์ประกอบบทเรียนของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

2. เพื่อสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ช่วงชั้นที่ 4 เรื่อง เส้นทางสีดำ

3. เพื่อเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับ เรื่อง สิ่งเสพติด

เป้าหมาย

1. มีความรู้ในหลักการ และทฤษฎี การออกแบบและพัฒนาคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

2. ได้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง เส้นทางสีดำ

3. เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับ เรื่อง สิ่งเสพติด

วิธีการดำเนินการ

1. ประชุมวางแผน

- เขียนโครงการ

- เสนอโครงการ

2. ศึกษาข้อมูล หลักการและทฤษฎี

3. ดำเนินงานตามแผน

  1. ติดตาม / ประเมินผล

ระยะเวลาดำเนินการ / สถานที่

21 มีนาคม 2549 - 28 เมษายน 2549 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

วัน/เดือน/ปี

แผนปฏิบัติการ

หมายเหตุ

21-24 มี.ค. 49

1. ประชุมวางแผน

- เขียนโครงการ การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง เส้นทางสีดำ สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 4

- เสนอโครงการการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง เส้นทางสีดำ สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 4

2. ศึกษาข้อมูล หลักการและทฤษฎี

- ศึกษาเนื้อหาข้อมูลเกี่ยวกับ สิ่งเสพติด

- จิตวิทยาและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

- หลักการออกแบบและพัฒนาคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

- ขั้นตอนในการออกแบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

- ทดลองโปรแกรม / ปรับปรุงแก้ไข

- เสนอผลงาน

 

25 มี.ค.49 –

24 เม.ย.49

3. ดำเนินงานตามแผน

 

25-28 เม.ย.49

4. นำเสนองานโครงการ

5. ติดตาม / ประเมินผลสำเร็จของงานโครงการ

 

งบประมาณ

1. ด้านเอกสาร 500 บาท

2. ด้านซอฟแวร์ / อื่นๆ 500 บาท

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. มีความรู้ในหลักการ และทฤษฎี การออกแบบและพัฒนาคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

2. ได้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง เส้นทางสีดำ

3. เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับ สิ่งเสพติด

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สุนันทา บุญโตG3ความเห็น (0)