โครงการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ภาษาพาสนุก สำหรับเด็กอนุบาล

ใช้สัญลักษณ์ภาพจะช่วยให้เด็กเรียนรู้ได้ง่ายขึ้น เพราะเด็กอนุบาลสามารถเรียนรู้สิ่งที่เป็นสัญลักษณ์ได้
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความพร้อมทางด้านภาษา
2. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
3. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับพยัญชนะไทย
โครงสร้างเนื้อหา
1. พยัญชนะไทย 44 ตัว
2. ภาพสัญลักษณ์ที่ใช้ประกอบพยัญชนะ
3. การออกเสียงอ่านพยัญชนะ
4. คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับพยัญชนะ
แนวคิดและทฤษฎีที่นำมาสู่การออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
1. แนวคิดเกี่ยวกับเด็กปฐมวัย
2. ทฤษฎีการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย
3. การเตรียมความพร้อม
4. การเตรียมความพร้อมด้านภาษาของเด็กปฐมวัย
5. พัฒนาการทางภาษา
6. ทฤษฎีพัฒนาการทางภาษา
7. การจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย

รูปแบบของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่ได้จากแนวคิดและทฤษฎีที่ศึกษา
1. การเร้าความสนใจ  โดยใช้ภาพเคลื่อนไหวที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จะทำให้เด็กรู้สึกตื่นเต้น สนใจไม่รู้สึกเหมือนกำลังเรียนบทเรียน
2. การบอกวัตถุประสงค์  ครูเป็นผู้แนะนำ ช่วยอธิบายประกอบการใช้บทเรียน เนื่องด้วยเด็กยังเล็กเกินกว่าที่จะรับคำสั่งโดยตรงจากคอมพิวเตอร์
3. การทบทวนความรู้เดิมก่อนเรียน  โดยวิธีการกระตุ้นให้ผู้เรียนย้อนคิดถึงบทเรียน หรือเหตุการณ์ที่ผ่านมา
4. การนำเสนอเนื้อหาบทเรียน  โดยใช้ภาพเคลื่อนไหว รูปแบบการนำเสนอเนื้อหาแบบเกมจำเป็นที่สุด เพราะพัฒนาการเด็กระดับอนุบาลกิจกรรมการเล่นมีความสำคัญมาก การเล่นเกมจะช่วยให้เด็กได้รับความสนุกสนาน และได้ความรู้ไปในตัว
5.เทคนิคการช่วยชี้แนวทางการเรียนรู้  ใช้สัญลักษณ์ภาพจะช่วยให้เด็กเรียนรู้ได้ง่ายขึ้น เพราะเด็กอนุบาลสามารถเรียนรู้สิ่งที่เป็นสัญลักษณ์ได้
6. การกระตุ้นให้ผู้เรียนตอบสนองต่อบทเรียน การโต้ตอบกับบทเรียนโดยใช้แป้นพิมพ์ (Keyboard) เพราะด้านความสัมพันธ์ระหว่างตากับมือของเด็กยังไม่สมบูรณ์นัก
7. การให้ข้อมูลย้อนกลับ  โดยการนำเสนอในรูปแบบที่ผสมผสานกัน คือนำข้อความ สัญลักษณ์ ภาพ และเสียง เพื่อให้มีรูปแบบที่น่าสนใจ
8. การประเมินผลการเรียนรู้  ประเมินก่อนเริ่มเรียนเพื่อต้องการทดสอบผู้เรียนก่อน และเมื่อได้เรียนบทเรียนแล้ว ประเมินผลอีกครั้ง จะทำให้ทราบพัฒนาการในการเรียนของตน
9. การจำและนำไปใช้   บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน จำเป็นต้องมีเทคนิคการจำแนะนำไปใช้ เพราะเป็นการชี้แนะและสรุป ให้ผู้เรียนทราบว่าบทเรียนนี้มีประโยชน์อะไรบ้าง หรือเรียนสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สุพจน์ ศรีปิยะรัตความเห็น (0)