ระดับมัธยมศึกษา อำเภอเชียงคำ ได้แก่ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม
                       อำเภอเชียงม่วน ได้แก่ โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม
                       อำเภอปง          ได้แก่ โรงเรียนขุนควรวิทยาคม
                       กิ่งอำเภอภูซาง   ได้แก่  โรงเรียนภูซางวิทยาคม

ระดับประถมศึกษา  อำเภอเชียงคำ  ได้แก่  โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
                         อำเภอเชียงม่วน ได้แก่  โรงเรียนบ้านท่าฟ้าเหนือ
                         อำเภอจุน          ได้แก่   โรงเรียนเวียงลอ
                         อำเภอปง          ได้แก่  โรงเรียนบ้านดอนมูล
                         กิ่งอำเภอภูซาง   ได้แก่  โรงเรียนอนุบาลภูซาง
 ให้ทุกโรงเรียนไปแข่งขันในระดับจังหวัด ในวันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2549 ณ วัดศรีอุโมงค์คำ(วัดสูง) อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ตั้งแต่เวลาประมาณ 9.00 น.เป็นต้นไปค่ะ