10 กลยุทธ์ในการจัดการความรู้ (1.แบ่งหน้าที่รับผิดชอบในการเก็บรวบรวมและถ่ายโอนความรู้)

ควรรู้ว่าความรู้ประเภทใดที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร

ในองค์กรแห่งการเรียนรู้ พนักงาน/บุคลากรทุกคนจะต้องรู้จักรวบรวมข้อมูล ควรรู้ว่าความรู้ประเภทใดที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร เพื่อที่เขาจะได้เก็บไว้ในเวลาที่พบเห็น เช่น ความรู้ที่ได้จากการประชุม สัมมนา จากอินเทอร์เน็ต จากหนังสือพิมพ์หรือจากนิตยสาร และจากแหล่งอื่นๆ ที่ไม่เป็นทางการ เช่น จากการพบปะพูดคุยกับผู้คน จากการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ เป็นต้น

บางองค์กรส่งเสริม และให้รางวัลในการค้นคว้าวิจัยแก่พนักงาน เพราะตระหนักดีว่าการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงลึกนั้น เป็นแรงผลักดันที่สำคัญในการเรียนรู้ นอกจากนี้บางองค์กรถึงกับกระตุ้นให้บุคลากรใช้เวลาบางส่วนของวันหยุดพักร้อนของตนเพื่อเพิ่มพูนความรู้ เช่น การไปศึกษาดูงานในประเทศ ต่างประเทศ ซึ่งค่าใช้จ่ายบางส่วนแน่นอนย่อมเป็นขององค์กร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สายน้ำความคิดความเห็น (0)