ตอนนี้กำลังศึกษาถึงทฤษฎีการเรียนรู้ ของ ธอร์นไดด์ และ พีเจ็ก และทฤษฎีการสอนของกาเยเพื่อนำกระบวนความคิดไปนำเนินการจัดทำ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องภาษาอังกฤษน่ารู้ สำหรับชั้นอนุบาล แต่ยังไม่เคยได้สัมผัสกับการเรียนการสอนในระดับชั้นนี้เลย สมาชิกท่านใดมีช่องทางหรือหนังสือแนะนำเล่าสู่กันฟังบ้างครับ