The 7-Habits of Highly Effective People

ธวัช มข.
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
7-Habits

วันนี้ได้อ่านบทความของเวบห้องสมุดม.รามคำแหง น่าสนใจมากครับในการประยุกเข้ากับหลักพุทธศาสนามีใจความดังนี้ครับ

มีหนังสืออยู่เล่มหนึ่งที่ได้รับการยอมรับไปทั่วโลก ชื่อ The 7-Habits of Highly Effective People โดย Stephen R. Covey ตีพิมพ์เมื่อปี ค.ศ.1990 ราคาปัจจุบันยังไม่มีส่วนลดจาก http://www.amazon.com อยู่ที่ $14

          หนังสือเล่มนี้ได้ให้แนวทางในการพัฒนาบุคคลไปสู่การเป็นผู้มีประสิทธิผลสูง ไว้ 7 ประการ คือ 

Be Proactive.
Begin with the End in Mind.
Put First Things First.
Think Win-Win.
Seek First to Understand, Then to Be Understood.
Synergize.
Sharpen the Saw.

 

เมื่อนำมาตีความหมาย แล้วก็อธิบายเป็นภาษาชาวบ้านอย่างเราๆ ได้ดังนี้

กลุ่มแรก มี 3 ข้อ คือ อัตตาหิ อัตโน นาโถ ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน ต้องพึ่งพาตนเองให้ได้ก่อน 

          1. ให้ทำงานในเชิงรุก มีสติและใช้วิจารณญาณต่อสิ่งเร้าทั้งหลาย ต้องควบคุมสถานการณ์ให้ได้ ต้องสามารถใช้เหตุผลในการตัดสินใจได้เป็นอย่างดี 

          2. เลือกเป้าหมายในชีวิต จุดมุ่งหมายในใจเรา ต้องมีแบบแผนที่ชัดเจน ในทุกๆ สิ่งที่ลงมือกระทำ มี plan ไว้ตั้งแต่ต้นจนจบ

          3. จัดลำดับความสำคัญ (Priorities) ของงาน เลือกสิ่งที่ควรกระทำก่อนมาทำก่อน หากมีการพลาดพลั้งไปในกาลข้างหน้า จะได้ไม่เสียโอกาสที่ดีที่สุด 

กลุ่มที่ 2 มี 3 ข้อ ใช้หลักพรหมวิหาร 4 (เมตตา, กรุณา, มุฑิตา, และอุเบกขา) ความเห็นอกเห็นใจ การพึ่งพาอาศัยกันเกื้อกูลกัน เพราะเราไม่ได้อยู่คนเดียวในโลก

          4. คิดถึงความสำเร็จและชัยชนะ แต่ไม่ใช่คิดแต่เอาชนะแต่ฝ่ายเดียว ต้องรู้จักช่วยเหลือกัน เราต้องทำงานร่วมกันกับผู้อื่นให้เป็นทีมที่สัมฤทธิ์ผล 

          5. ค้นหาความเข้าอกเข้าใจ เรียนรู้กับมัน ใจเขาใจเราไม่แตกต่างกัน เราต้องพยายามที่จะเข้าใจผู้อื่นให้มาก เมื่อเราเข้าใจในเหตุผลของเขา การทำงานต่างๆ การปฏิบัติต่อกันก็จะเป็นไปด้วยดีและราบรื่น

          6. การร่วมเสวนาทางความคิด เพราะทุกความคิดต้องมีดี เปิดใจให้กว้าง ประสานความต่างเพื่อหาหนทางแก้ปัญหา ที่ทำให้ประสิทธิผลของทีมหรือองค์กรออกมาดีที่สุด หาจุดที่ Optimize ออกมาให้ได้ 

กลุ่มที่ 3 ความสม่ำเสมอ

          7. หมั่นลับเพื่อให้เกิดความแหลมคม โดยพิจารณาทั้ง 6 ข้อที่กล่าวมา ยึดถือและปฏิบัติให้สม่ำเสมอ 

          8. สำหรับข้อนี้ ผมขออนุญาตเติมเอง คือ การปลูกฝังแนวคิดและถ่ายทอดความรู้ให้สืบเนื่องต่อกันไป ให้คนรุ่นถัดไปได้แตกหน่อ ได้เกิดใหม่ แตกกิ่งก้านสาขา เพื่อให้ดอกและผลงดงามในอนาคต

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กลุ่มภารกิจอำนวยการ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่นความเห็น (3)

JJ
IP: xxx.28.116.252
เขียนเมื่อ 

ดีครับท่าน ส่วนข้อ 8 ที่ท่านเติม ทางการบริหาร บางท่าน เรียกว่า Empowerment ครับ

เขียนเมื่อ 

เจ๋ง  ดี ครับ

สาธุ

เขียนเมื่อ 

น่าสนใจ