รายชื่อผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของชุมชนสำนักงานเลขานุการ (เพิ่มเติม)

 วันนี้ผมได้รับรายชื่อเพิ่มเติมของผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชุมชนสำนักงานเลขานุการครับ

หน่วยงาน 

ชื่อ-สกุล 

งาน 

 สนง.วิทยาศาสตร์การแพทย์  คุณศิริวัลย์  ยุทธวา  เลขานุการฯ
   คุณรุ่งรัตน์  ฉันทพานิช  ธุรการ
   คุณสาวิตรี  พิมผาสุข  นโยบายและแผน
   คุณวิทยา  ญาณลาพ  การเงินและพัสดุ
   คุณดวงเดือน  ประสานสมบัติ  บริการการศึกษา
   คุณสิทธิรัตน์     สร้อยเพชรเกษม  ห้องปฏิบัติการ
 สนง.บัณฑิตวิทยาลัย  คุณพัชรี  ท้วมใจดี  เลขานุการฯ
   คุณสินีนาฎ  พุ่มสอาด  บริการการศึกษา
   คุณวิภาดา  วงศ์พรภักดี  การเงินและพัสดุ
   คุณอรอุษา  บำรุงไทย  นโยบายและแผน
   คุณธิติมา  สุบิน  ธุรการ
 วิทยาลัยนานาชาติ  คุณสกาวรัตน์  สุขจร  ธุรการ
   คุณเสาวณีย์  สิทธิสมบูรณ์  วิชาการ
   คุณวิไล  สุขเกษม  ประกันคุณภาพ
 สนง.วิศวกรรมศาสตร์  คุณจำรัส  ปลากัดทอง  เลขานุการ
   คุณกนิษฐา  หงษ์สมดี  นโยบายและแผน
   คุณณัฐชา  ฮุนพานิช  ประกันคุณภาพ

      ทางสำนักงานเลขานุการคณะพยาบาลฯ ผมยังไม่ได้รับแฟกซ์ จึงยังไม่มีรายชื่อครับ สำหรับทางคณะสังคมศาสตร์ คุณจิระประภา แจ้งรายชื่อมาทางโทรศัพท์ว่ามา 1 ท่านครับ    

       หมายเหตุ ชื่อ-สกุล บางท่านอาจพิมพ์ผิด ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยครับ

บอย

ชุมชนสำนักงานเลขานุการ

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ความเห็น (1)

auditor 03 msu.
IP: xxx.28.35.1
เขียนเมื่อ 
ขอเชิญชวนเข้าร่วมเป็นสมาชิกชุมชน:ตรวจสอบภายใน มมส.ค่ะ