ตัวอย่าง1: University of Utah

(http://www.events.utah.edu/html/rssfeeds.html)

ตัวอย่าง2: Harvard University

(http://www.hno.harvard.edu/rss/)