กำหนดการ "แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของชุมชนสำนักงานเลขานุการ"

   วันพรุ่งนี้ชุมชนสำนักงานเลขานุการ จะได้พบปะกันแบบ F2F ซึ่งจะมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของชุมชนสำนักงานเลขานุการ สำหรับผมเป็นมือใหม่หัดขับในกระบวนการทำกิจกรรม KM แต่โดยส่วนตัวมีความตั้งใจที่จะทำ เพราะการดำเนินกิจกรรม KM ก็เป็นการเรียนรู้ของผมไปด้วยครับ

กำหนดการ

"แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของชุมชนสำนักงานเลขานุการ"

วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2549

ณ ห้องสัมมนา 2 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

....................................

            9.00 - 9.15 น.     เกริ่นนำ และชี้แจงวัตถุประสงค์
                                   
            9.15 - 9.50 น.     ผู้เข้าร่วมประชุมแนะนำตัว ฝึก "Diaiogue" และ "Deep Listening"   

            9.50 - 10.45 น.   แบ่งกลุ่ม ออกเป็น 5 กลุ่ม เพื่อ

                                     - สร้าง "ขุมความรู้" (Knowledge Assets) และสังเคราะห์ "ขุม
                                     ความรู้" เป็น "แก่นความรู้"  (Core competence) ในลักษณะ
                                     การเล่าเรื่อง (Storytelling) ในหัวข้อ "การพัฒนางานประจำให้มี
                                     คุณภาพ เพื่อพร้อมรับการประเมินจากภายนอก" โดยเล่าถึง
                                     ความสำเร็จในการทำงานประจำให้มีคุณภาพ
             
                                     รับประทานอาหารว่าง

           10.45 - 11.00 น.   แต่ละกลุ่มส่งตัวแทน เพื่อนำเสนอ ในหัวข้อ
                                      - เรื่องเล่าเร้าพลังที่คิดว่าเป็น best practice ในลักษณะการเล่า
                                      เรื่อง (Story telling) กลุ่มละประมาณ 10 นาที


            11.00 - 11.20 น.  สรุป "ขุมความรู้" (Knowledge Assets) ที่ได้จากทุกกลุ่มในภาพรวม
                                      เป็น "แก่นความรู้" (Core competence) ด้านประกันคุณภาพของ
                                      สำนักงานเลขานุการ
       

            11.20 - 12.00 น.  ผู้เข้าร่วมสัมมนาทำ AAR (After Action Review) 

บอย

ชุมชนสำนักงานเลขานุการ

  

.

    

            

      
              

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ความเห็น (2)

อ.หนึ่ง
IP: xxx.155.14.4
เขียนเมื่อ 
น่าสนใจจัง เป็นกำลังใจให้นะครับ
บอย สหเวช
IP: xxx.155.14.4
เขียนเมื่อ 
ขอบคุณอาจารย์หนึ่งมากครับ ผมเป็นคุณอำนวยฝึกหัดครับ