บันทึกของพ่อทอง  ศรีธรรมมา  (ต้นแบบ ) วันที 18 พฤศจิกายน 2548