สรุปงาน ปี 48

งานสอน งานเสริม

งานสอน  งานประจำชั้น    

ภาคเรียนที่  1/2548   สอน  3  วิชา   11  คาบ   ไม่รวมชุมนุม  และจริยธรรม

( ส 40101    ส 40299   ส  40215 )

ภาคเรียนที่  2/2548  สอน  3  วิชา    12  คาบ   ไม่รวมชุมนุม และจริยธรรม

( ส 40102   ส  40215   ส 40216 )

ประจำชั้น   ห้อง  4/7                      

งานเสริม

    ปฎิบัติงานในตำแหน่ง  ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานนักเรียน  1  

 หน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย

หน้าที่ที่ปฎิบัติในรอบปี   2548

  งานประชุม

  •    ประชุมคณะกรรมการวิชาการทุกวันอังคาร
  •    ประชุมคณะกรรมการบริหารงานนักเรียน  2

       26-29  มิถุนายน  2548  ประชุมปฏิบัติการและศึกษาดูงานเพื่อกำหนดแนวทางการ

       พัฒนาโรงเรียนเป็นโรงเรียนในฝันเต็มรูปแบบ   ณ ห้องประชุมโรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ  

       โรงเรียนสตรีตราด  สตรีประเสริฐศิลป์
  •    ประชุมปฏิบัติการพัฒนาสู่โรงเรียนในฝันเต็มรูปแบบ  5  กิจกรรม

       วันที่  13-15  กรกฎาคม  48     ณ หอประชุมพญาไท   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 1

       วันที่  4-6     สิงหาคม    48      ศึกษาดูงาน ณ ประเทศสิงคโปร์

       วันที่  22-23  สิงหาคม   48      ประชุมเพื่อหลอมรวมองค์ความรู้จากการประชุม เรื่อง

                                   กระบวนการเร่งรัดให้เกิดการเปลี่ยนแปลง   ณ  หอประชุมพญาไท

       วันที่  22-23  กันยายน  48  ประชุมปฎิบัติการแสดงผลและสรุปผลการดำเนินงานโครงการ

                                    หนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน

       วันที่  8  ธันวาคม  48   ศึกษาดูงานโรงเรียนท่าตะโก  จังหวัดนครสวรรค์

       31  มกราคม  2549       ประเมินโรงเรียนต้นแบบในฝัน     

       28 ก.พ. - 1  มีนาคม  2548           อบรมหลักสูตรวิจัยในชั้นเรียน  ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

      24   มิถุนายน  2548       รับฟังการบรรยายพิเศษ เนื่องในวาระ 200 ปี วันพระราชสมภพในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  เรื่อง " กฏหมายในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว"  ณ ห้องอเนกประสงค์  307  ชั้น 3 อาคารพินิตประชานาถ  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

       3-5  ตุลาคม  2548        อบรมเศรษฐศาสตร์ธนาคารแห่งประเทศไทย

       20-21  มกราคม  2549   อบรมสัมมนาเรื่อง " นิเทศการสอนสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษา" ณ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน 

       17   มีนาคม  2549        อบรมโครงการนักคิด นักอ่าน มหาวิทยาลัยศรีปทุม

       27-28 มีนาคม 2549      อบรม e-learning  ครั้งที่  2

       24-25  เมษายน 2549   อบรม เรื่องเงินทองของมีค่า  โรงเรียนศรีพฤฒา  ดำเนินการโดย

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่ 2
      6  พฤษภาคม  2549     ศึกษาดูงาน เรื่องปีแห่งการปฏิรูปการเรียนการสอน  ณโรงแรมแอมบาสเดอร์  เมืองพัทยา  จังหวัดชลบุรี 

งานในฝ่ายบริหารงานวิชาการ

       1.  ได้รับมอบหมายให้ปฎิบัติงาน  ดังนี้

งานพิเศษอื่น  ๆ   (เฉพาะที่สำคัญ ๆ)

       คำสั่งที่   /2548    ประธานจัดจำหน่ายหนังสือแบบเรียน   ผลกำไรสุทธิ    447,147  บาท
       คำสั่งที่  158/2548 กรรมการและเลขานุการ  ปฏิบัติหน้าที่กำหนดแนวปฏิบัติในการรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 เดิมเข้าเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4   

       คำสั่งที่  1/2549   ประธานคณะกรรมการประสานงาน เตรียมรับการตรวจเยี่ยมเพื่อรับรอง

เป็นโรงเรียนต้นแบบ ๑ อำเภอ ๑โรงเรียนในฝัน   ผลของงาน โรงเรียนได้รับการรับรองจาก    ให้

เป็นโรงเรียนต้นแบบ ๑ อำเภอ ๑โรงเรียนในวันที่  ๓๑  มกราคม  ๒๕๔๙

       คำสั่งที่                กรรมการและเลขานุการประเมินวิทยะฐานะชำนาญการครูจำนวน  91 

คน  ผู้บริหาร  จำนวน  3  คน 

       คำสั่งที่                กรรมการพิจารณาความดีความชอบครูในโรงเรียน  หน้าที่ร่วมพิจารณา

ความดีความชอบกับฝ่ายบริหาร

        คำสั่งที่    16/2549    กรรมการและเลขานุการจัดจำหน่ายหนังสือแบบเรียน  ผลกำไร

ร่วมกิจกรรมเฉพาะภายนอก

                                ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่ ผู้อำนวยการวิสิทธิ์  ใจเถิง และ นางสาววันเพ็ญชิดเชื้อ  รับประทานโลรางวัลและเกียติบัตร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน jerawan sitteeamornความเห็น (0)