สระ I อ่านง่ายที่สุดครับ

i   อ่านว่า อิ (sit,with)

ie  อ่านว่า ไอ (die,pie)

i_e อ่านว่า ไอ (kite)

igh อ่านว่า ไอ (knight,night)