บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ตัวเรา สำหรับนักเรียนระดับปฐมวัย

จิตวิทยาพัฒนาตนเองของ ฟรอยด์และดิริคสัน

ลักษณะเด่นของพัฒนาการของเด็ก

1. การเลียนแบบ 2. การทำแบบลองผิดลองถูก 3. เริ่มมีความรับผิดชอบต่อการกระทำของตนเอง

พัฒนาการทงเชาว์ปัญญาของ พีอาเจต์

1. เด็กอนุบาลเป็นวัยที่ใช้สัญลักษณ์ได้

2. เด็กอนุบาลสามารถวาดภาพพจน์ในใจได้

3. เด็กวัยนี้มีความตั้งใจที่ละอย่าง

4. เด็กยังไม่มีความเข้าใจเกี่ยวกับความคงตัวของสสาร

พัฒนาการทางอารมณ์ของ พีอาเจต์

1. เด็กยังไม่มีการควบคุมอารมณ์และมักจะเผชิญปัญหาเกี่ยวกับการควบคุม

2. เด็กจะมีความกลัวตามจินตนาการ

3. เด็กจะมีความวิตกกังวลและความคับข้องใจเกี่ยวกับการทำอะไรไม่ได้สมดังปราถนา

4. เด็กชอบเล่นคนเดียว

หลักการออกแบบ CAI

    ใช้หลักการออกแบบตามแนวความคิดของกาเย่ เพื่อให้ได้บทเรียนที่เกิดจากการออกแบบในลักษณะการเรียนการสอนจริง โดยยึดหลักการนำเสนอเนื้อหาและจัดกิจกรรมการเรียนรู้จากการ    มีปฏิสัมพันธ์ หลักการสอนทั้ง 9 ประการได้แก่ 

  1. เร่งเร้าความสนใจ 
  2. บอกวัตถุประสงค์ 
  3. ทบทวนความรู้เดิม 
  4. นำเสนอเนื้อหาใหม่ 
  5. ชี้แนะแนวทางการเรียนรู้ 
  6. กระตุ้นการตอบสนองบทเรียน 
  7. ให้ข้อมูลย้อนกลับ 
  8. ทดสอบความรู้ใหม่ 
  9. สรุปและนำไปใช้