วนิดา อาษาชำนาญ

จิตวิทยา ทฤษฎี หลักการออกแบบcai

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ตัวเรา สำหรับนักเรียนระดับปฐมวัย

จิตวิทยาพัฒนาตนเองของ ฟรอยด์และดิริคสัน

ลักษณะเด่นของพัฒนาการของเด็ก

1. การเลียนแบบ 2. การทำแบบลองผิดลองถูก 3. เริ่มมีความรับผิดชอบต่อการกระทำของตนเอง

พัฒนาการทงเชาว์ปัญญาของ พีอาเจต์

1. เด็กอนุบาลเป็นวัยที่ใช้สัญลักษณ์ได้

2. เด็กอนุบาลสามารถวาดภาพพจน์ในใจได้

3. เด็กวัยนี้มีความตั้งใจที่ละอย่าง

4. เด็กยังไม่มีความเข้าใจเกี่ยวกับความคงตัวของสสาร

พัฒนาการทางอารมณ์ของ พีอาเจต์

1. เด็กยังไม่มีการควบคุมอารมณ์และมักจะเผชิญปัญหาเกี่ยวกับการควบคุม

2. เด็กจะมีความกลัวตามจินตนาการ

3. เด็กจะมีความวิตกกังวลและความคับข้องใจเกี่ยวกับการทำอะไรไม่ได้สมดังปราถนา

4. เด็กชอบเล่นคนเดียว

หลักการออกแบบ CAI

    ใช้หลักการออกแบบตามแนวความคิดของกาเย่ เพื่อให้ได้บทเรียนที่เกิดจากการออกแบบในลักษณะการเรียนการสอนจริง โดยยึดหลักการนำเสนอเนื้อหาและจัดกิจกรรมการเรียนรู้จากการ    มีปฏิสัมพันธ์ หลักการสอนทั้ง 9 ประการได้แก่ 

  1. เร่งเร้าความสนใจ 
  2. บอกวัตถุประสงค์ 
  3. ทบทวนความรู้เดิม 
  4. นำเสนอเนื้อหาใหม่ 
  5. ชี้แนะแนวทางการเรียนรู้ 
  6. กระตุ้นการตอบสนองบทเรียน 
  7. ให้ข้อมูลย้อนกลับ 
  8. ทดสอบความรู้ใหม่ 
  9. สรุปและนำไปใช้ 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน asachamnanความเห็น (0)