1. Weather = (อันนี้ใช้บ่อยสุดเลยใน 3 ตัวนี้) มีความหมายว่า= สภาพลมฟ้าอากาศที่เกิดขึ้นที่หนึ่งเวลาหนึ่ง
ถ้าจะใช้ในประโยคใช้ได้ดังนี้:
1. The weather was bad yesterday 2. The weather was fine. 3. The weather is good today.

2. Whether = นี้ก็ได้ใช้เยอะเหมือนกัน มีความหมายว่า= หรือไม่
ถ้าจะใช้ในประโยคใช้ได้ดังนี้:
1. I dont care whether you go to the farm with me or not.

3. Wether = อันนี้ใช้น้อยมากๆและมีน้อยคนที่จะรู้แต่ยังไงก็ต้องรู้ คำนี้มีความหมายว่า= แกะ
ถ้าจะใช้ในประโยคใช้ได้ดังนี้:
1. The wether stays in the farm.

ถ้าใช้ผิดแล้วเขียนดังนี้จะตลก:
1. The weather belongs to the farmer.(ชาวนาเป็นเจ้าของอากาศ(บ้าไหมเนี่ย)) ต้องใช้ wether นี้ที่มีความหมายว่าแกะ
2. The whether is very cloudy. (แปลยากผมแปลไม่ออก) ต้องใช้ weather นี้ที่มีความหมายว่าอากาศ
3. I dont care wether you want to die or not but i dont want to. (เช่นเดียวกับอันที่ 2 แปลยากสุดๆ) ต้องใช้ whether ที่มีความหมายว่าหรือไม่

ติดตามตอนต่อไป...