จิตวิทยาที่นำมาใช้ในการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรื่อง  ตัวเรา  ในระดับชั้นอนุบาล  นั้น  ได้นำจิตวิทยาของฟรอยด์  และอิริคสัน  ซึ่งลักษณะเด่นทางพัฒนาการของฟรอยด์และอิริคสัน  คือ  ด้านพัฒนาการ  คือ  ชอบเลียนแบบ  ทำแบบลองผิดลองถูก  เริ่มมีความรับผิดชอบต่อการกระทำของตนเอง 

     พัฒนาการทางด้านเชาว์ปัญญา  ของเพียเจต์  คือ  เด็กอนุบาลเป็นวัยที่ใช้สัญลักษณ์ได้  สามารถวาดภาพพจน์ในใจได้  มีความตั้งใจทีละอย่าง  และเป็นวัยที่ไม่มีความเข้าใจเกี่ยวความคงตัวของสสาร

      หลักการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

      เน้นรูปภาพสื่อความหมายของเนื้อหาแต่ละส่วน  เพราะผู้เรียนในวัยนี้ยังไม่ชอบอ่าน  และจะต้องมีเสียงประกอบการบรรยาย    เน้นรูปภาพให้มาก  รวมทั้งจะต้องมีเกมส์เสริม  เพราะจะทำให้ผู้เรียนสนใจในเนื้อหามากขึ้น  และควรจะมีเพลงประกอบเนื้อหาเพราะจะช่วยให้ผู้เรียนจำเนื้อหานั้นได้