ขอเป็นคำถามทาง molecular บ้างเพราะยังไม่มีใครเอามาถามเลย
1. ถ้านักวิจัยคนหนึ่งสกัด DNA สายคู่จากไวรัสได้ แล้วพบว่าประกอบด้วยเบส A 30% แสดงว่า
     ก. เป็น G 20%, เป็น T 30% และเป็น C 20%
     ข. เป็น G 30%, เป็น T 20% และเป็น C 20%
     ค. เป็น G 30%, แต่ไม่สามารถบอกได้ว่าเป็น T และ C เท่าไหร่
     ง. เป็น T 30%, แต่ไม่สามารถบอกได้ว่าเป็น G และ C เท่าไหร่
     จ. เป็น C 30%, เป็น G 20% และเป็น T 20%
2. DNA ที่เป็นโมเลกุลสายยาว สามารถใช้เป็น template ที่ใช้สร้างสารตัวอื่นได้ สารตัวนั้นได้แก่
     ก. โปรตีน
     ข. rRNA
     ค. tRNA
     ง. mRNA
     จ. rRNA, tRNA และ mRNA
เอาไปก่อน 2 ข้อนะจ๊ะ แล้วค่อยมาเฉลยครับ