ส่ง รายงานการเสนอโครงร่างการทำสื่อ cai เรื่อง อาหารเพื่อสุขภาพจากแดจังกึม

อาหารเพื่อสุขภาพจากแดจังกึม

เรียน ดร.รุจโรจน์  แก้วอุไร

เรื่อง   เสนอโครงร่างการจัดทำสื่อ CAI เรื่อง อาหารเพื่อสุขภาพจาก แดจังกึม

เสนอโดย  นายสุขวัชร  เทพปิน  นายฉลอง  รอดพ้น

หลักการและเหตุผล  ปัจจุบัน เด็กส่วนมากมักรับประทานอาหารที่ไม่ถูกสุขลักษณะ อาหารที่ไม่มีประโยชน์ต่อร่างกายและบางครั้งก็รับประทานอาหารที่มีสารพิษเจือปน หรือมีน้ำตาลไขมันมากจนทำให้เกิดโรคภัยต่างๆและที่สำคัญที่สุดคือ โรคอ้วน การทำสื่อ CAI )ประกอบการเรียนการสอนเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่มีส่วนกระตุ้นให้ผู้เรียนมีจิตสำนึก มีความรู้ในเรื่องของการรับประทานอาหารเเพ่อสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงต่อไป

จุดประสงค์     1. เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักเลือกรับประทานอาหารที่ถูกต้องตามวัย

                     2. เพื่อให้ผู้เรียนสุขภาพสมบูรณ์ปราศจากโรคภัย

                     3. เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ปกครองที่มีบุตรอ้วนผิดปกติ

หลักกการออกแบบ  ในการผลิดสื่อ จะใช้ละครดังช่อง 3 เรื่องแดจังกึมจอมนางวังหลวงเพื่อดึงดดความสนใจ  การออกแบบใช้ระบบของแอดดี้ และใช้การออกแบบระบบการเรียนการสอนตามหลักจิตวิทยาของกาเย่ 9 ขั้น และหลักจิตวิทยาวัยรุ่นของซิกมันฟรอย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สุขวัชร เทพปินความเห็น (0)