ดรุณี จันทร์สีลา

งานสร้าง CAI เรื่อง  What are you doing ? 

ช่วงชั้นที่ 1 ( ป.1-3)

นำเสนอเนื้อหา Present  Continuous  - รู้คำศัพท์

                                                   -เลือกใช้ V.to be

                                                   -โครงสร้างประโยค Present  Continuous

                                                   -กริยาเติม ing (v+ing)

ธรรมชาติ  การเรียนรู้  รู้จักตัดสินใจอย่างมีเหตุผล   รู้จักจัดกลุ่ม ตีความ

              จิตวิทยา   ต้องการความสำเร็จ

จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระภาษาต่างประเทศ  เข้าใจกระบวนการพูด การเขียน  และสื่อสารข้อมุล  ความคิดเห็นและความคิดรวบยอดในเรื่องต่าง ๆ ได้อย่างสร้างสรรค์  มีประสิทธิภาพและสุนทรีภาพ

นำทฤษฎีการเรียนรู้มาใช้   คือ

            ทฤษฎีพฤติกรรมนิยม  -สิ่งเร้า-ใช้ภาพและเสียงให้น่าสนใจ

                                         -การเสริมแรง- การให้ข้อมูลย้อนกลับ

            ทฤษฎีโครงสร้างความรู้-การถ่ายโอนความรู้ เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงความรู้  - จัดเนิ้อหาแยกย่อย  เป็นลำดับ ต่อเนื่อง

            ทฤษฎีปัญญานิยม-ความแตกต่างของความคิด รู้จักการจัดกลุ่ม และตีความ นำไปใช้คือการสร้างประโยค 

      

 

  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ดรุณี จันทร์สีลาความเห็น (0)