โครงการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ภาษาพาสนุก สำหรับเด็กอนุบาล

การเร้าความสนใจ โดยใช้ภาพเคลื่อนไหวที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จะทำให้เด็กรู้สึกตื้นเต้น สนใจ ไม่รู้สึกเหมือนกำลังเรียนบทเรียน

วัตถุประสงค์ 

1.  เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความพร้อมทางด้านภาษา

2.  เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

3.  เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับพยัญชนะไทย

โครงสร้างเนื้อหา

1.  พยัญชนะไทย  44  ตัว

2.  ภาพสัญลักษณ์ที่ใช้ประกอบพยัญชนะ

3.  การออกเสียงอ่านพยัญชนะ

4.  คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับพยัญชนะ

แนวคิดและทฤษฎีที่นำไปสู่การออกแบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

1. แนวคิดเกี่ยวกับเด็กปฐมวัย

2.  ทฤษฎีการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย

3.  การเตรียมความพร้อม

4.  การเตรียมความพร้อมด้านภาษาของเด็กปฐมวัย

5.  พัฒนาการทางภาษา

6.  ทฤษฎีพัฒนาการทางภาษา

7.  การจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย

รูปแบบของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่ได้จากแนวคิดและทฤษฎีที่ศึกษา

1.  การเร้าความสนใจ  โดยใช้ภาพเคลื่อนไหวที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  จะทำให้เด็กรู้สึกตื้นเต้น  สนใจ  ไม่รู้สึกเหมือนกำลังเรียนบทเรียน

2.  การบอกวัตถุประสงค์  ครูเป็นผู้คอยแนะนำ เนื่องจากเด็กยังเล็กเกินกว่าจะรับคำสั่งโดยตรงจากคอมพิวเตอร์

3.  การทบทวนความรู้เดิมก่อนเรียน โดยวิธีการกระตุ้นให้ผู้เรียนย้อนคิดถึงบทเรียน  หรือเหตุการณ์ที่ผ่านมา

4.  การนำเสนอเนื้อหาบทเรียน โดยใช้ภาพเคลื่อนไหว รูปแบบการนำเสนอเนื้อหาแบบเกมจำเป็นที่สุด  เพราะพัฒนาการเด็กระดับอนุบาลกิจกรรมการเล่นมีความสำคัญมาก  การเล่นเกมจะช่วยให้เด็กได้รับความสนุกสนาน  และได้รับความรู้ไปในตัว

5.  เทคนิคการช่วยชี้แนวทางการเรียนรู้  ใช้สัญลักษณ์ภาพจะช่วยให้เด็กเรียนรู้ได้ง่ายขึ้นเพราะเด็กอนุบาลสามารถเรียนรู้สิ่งที่เป็นสัญลักษณ์ได้

6.  การกระตุ้นให้ผู้เรียนตอบสนองต่อบทเรียน  การโต้ตอบกับบทเรียนโดยใช้แป้นพิมพ์  ( Keyboard )  เพราะด้านความสัมพันธ์ระหว่างตากับมือยังไม่สมบูรณ์นัก

7.  การให้ข้อมูลย้อนกลับ  โดยการนำเสนอในรูปแบบที่ผสมผสานกัน  คือ  นำข้อความ  สัญลักษณ์  ภาพ และ เสียง เพื่อให้มีรูปแบบที่น่าสนใจ

8.  การประเมินผลการเรียนรู้  ประเมินก่อนเริ่มเรียน เพื่อต้องการทดสอบผู้เรียนก่อน  และเมื่อได้เรียนบทเรียนแล้ว ประเมินผลอีกครั้ง  จะทำให้ทราบพัฒนาการในการเรียนของตน 

9.  การจำและการนำไปใช้  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  จำเป็นต้องมีเทคนิคการจำและนำไปใช้ เพราะเป็นการชี้แนะและสรุป ให้ผู้เรียนทราบว่าบทเรียนนี้มีประโยชน์อะไรบ้าง หรือผู้เรียนสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จุฑามาศ จันทอนความเห็น (1)

ทรรศทรวง พรมคำ
IP: xxx.142.235.5
เขียนเมื่อ 

ขอร่วมแบ่งปันแนวทางการพัฒนาเด็กปฐมวัย