CAI : Enjoy for food and drink

ทฤษฎีและจิตวิทยาการเรียนรู้เกี่ยนวกับบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ในเรื่อง Enjoy for food and drink

 วันนี้ก็เรียน CAI อีกวันหนึ่ง ซึ่งวันนี้ได้นำเสนอทฤษฎีและจิตวิทยาการเรียนรู้เกี่ยวกับนักเรียนช่วงชั้นที่ 4  กลุ่มของเราก็ได้นำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของภาษาอังกฤษ  ในเรื่องของ  Food and drink น่าเรียนไหม  ซึ่งทฤษฎีที่จะนำมาใช้ก็จะเป็นทฤษฎีของ เพียเจต์ และมีการวางเงื่อนไข การเสริมแรง ฃึ่งวัยรุ่นต้องการทำกิจกรรมเยอะๆ ชอบท้าทาย ต้องกามีส่วนร่วม ซึ่งกลุ่มของเราก็จะออกแบบบทเรียนให้เด็กได้คิด รู้จักตัดสินใจ แก้ปัญหาเป็น แล้วลองมาติดตามตอนต่อไปดูนะค่ะว่า น่าสนใจแค่ไหน........

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฤทัยรัตน์ ป้อมีความเห็น (0)