ส่ง รายงานการเสนอโครงร่างการทำสื่อ cai เรื่อง อาหารตามวัยเพื่อสุขภาพ

แดจึงกิม จอมนางจานโปรด

เรียน ท่านอาจารย์ ดร.รุจโรจน์  เรื่อง ส่งรายงานโครงการทำ CAI

ชื่อเรื่อง   อาหารเพื่อสุขภาพ ของแจงกึม

ผู้เสนอ    นายสุขวัชร  เทพปิน   นายฉลอง  รอดพ้น

หลัการและเหตุผล  ในปัจจุบันปัญหาเรื่องสุขภาพเป็นปัญหาใหญ่สำหรับคนไทย คนส่วนมากโดยเฉพาะเด็กๆมักีบประทานอาหารที่ไม่ถูกสุขลักษณะ มีผลให้สุขภาพร่างกายไม่แข็งแรงและมีโรคภัยมาเบียดเบียนอยู่เสมอ แถมบางรายอาจเผลอไปรับประทานอาหารที่เป็นพิษต่อร่างกาย คือจำพวกสารพิษต่างๆที่เจือปนมากับอาหาร

จุดประสงค์   1.  เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักเลือกรับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะตามวัย เลือรับ 

ประทาน   อาหารที่มีประโยชน์ต่อรางกาย

2.  เพื่อให้ผู้เรียนนำหลักการเลือกรับประทานอาหารไปใช้ในชีวิตประจำวันทำให้มีสุขภาพสมบูรณแข็งแรงตามวัย

3. เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ปกครองนักเรียนที่มีภาวะร่างกายอ้วนเกินเกณฑ์มาตรฐาน

หลักการออกแบบ   การออกแบบสื่อจะใช้ ตัวละครดังทางช่าอง 3 คือ แดจังกึม จอมนางวังหลวง ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการประกอบอาหารเพื่อสุขภาพ  มาเป็นจุดดึงดูดความสนใจผู้เรียน โดยใช้หลักการออกแบบพัฒนาสื่อเชิงระบบของแอดดี้และหลักจิตวทยาการออกแบบการเรียนรู้ของกาเย่  9 ขั้น และทฤษฎีจัตวิทยาวัยรุ่นของ ซิกมันฟรอยท์

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สุขวัชร เทพปินความเห็น (0)