บ่ายวันพุธ (22/03/49).. พี่เม่ยเข้าร่วมประชุมเพื่อหารือเรื่อง "การดำเนินงานเพื่อขอรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO15189" ตามแนวทางที่ท่าน CKO ได้บันทึกไว้ ผู้เข้าร่วมประชุม คือกรรมการที่ดำเนินงานในเรื่องนี้+ผู้เกี่ยวข้อง+ผู้ร่วมเกี่ยวข้อง และ+ผู้ที่ได้รับการเชิญมาเพื่อขอให้เกี่ยวข้อง   การปรึกษาหารือช่วงแรกก็เป็นการบอกเล่าถึงความก้าวหน้าในการดำเนินงานในแต่ละส่วน รวมถึงปัญหาและอุปสรรคที่ทำให้งานดำเนิน..เป็นไปได้แบบ..เนิบๆ

   ที่จริงก็ไม่เนิบๆเท่าไรนะคะ ถ้าใครได้อ่านบันทึกกิจกรรมของกรรมการ "ไอโซ" ในบล็อก Patho-ISO15189 ก็คงจะเห็นความก้าวหน้า เพียงแต่การทำงานของแต่ละหน่วยงานนั้น ยังเป็นเอกเทศ ไม่ได้มีการมา ลปรร.  ไม่ได้มีการเล่าสู่กันฟัง  ไม่ค่อยมีการเล่าสู่กันอ่าน (ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว ถ้ามีการดำเนินกิจกรรมที่ว่านี้ จะช่วยให้มีการเรียนรู้จากความสำเร็จของเพื่อนได้ด้วย การขับเคลื่อนของงานจะเป็นไปอย่างมี พลัง และมีอัตราเร่งสูง)

ใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงกว่าๆ ได้แนวทางปฏิบัติในระยะสั้น รวมถึงการหา "กิจกรรม" ที่จะมาช่วยขับเคลื่อนการดำเนินงาน ให้มีชีวิตชีวา (ตามสไตล์ พยา-ธิ) พี่เม่ยก็พยายามไล่จับ ไล่ตะครุบประเด็นสำคัญๆที่จะนำมาเป็นแก่น ในการวางแผนขับเคลื่อนได้หลายประเด็น..

ประเด็นแรก.. การสอบเทียบมาตรฐานเครื่องมือ ถึงแม้มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง แต่ดูว่าเป็นเรื่องใหญ่ กว่าจะถึงเป้าหมายอาจตัองใช้เวลาอีก..ค่อนข้างนาน กิจกรรม (..อีกนัยหนึ่งก็คือ แนวทางแก้ไข) ติดป้ายแดงเครื่องมือที่ต้องการสอบเทียบเป็นการด่วน เลือกเฉพาะเครื่องที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบที่ขอรับการประเมินก่อน แล้วส่งให้ อ.ประสิทธิ์ ช่วยดำเนินการให้

ประเด็นที่สอง.. ผู้รับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน ต่างคนต่างทำ ไม่ได้รู้ว่าคนอื่นเขาทำกันอย่างไร เขาทำกันไปถึงไหนแล้ว  กิจกรรมที่ต้องทำเร่งด่วนคือ กรรมการไอโซ เป็นเจ้าภาพประสานงาน จัดให้มีการ F2F คือนัดพูดคุยกันในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย เช่น กลุ่มTM ,QM ,กลุ่มปฏิบัติการ เพื่อ ลปรร จากการเล่าเรื่อง (อันนี้ KM เต็มขั้นเลยค่ะ)

ทั้งสองประเด็นนี้ เป็นกิจกรรมที่ต้องทำเป็นการเร่งด่วน.. เพื่อเป็น พลังเสริม ให้การดำเนินงาน ISO-15189 เริ่มมี "อัตราเร่ง".....